“Bui­ten spits min­der be­ta­len”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News - (wba)

Er komt een nieuw on­der­zoek naar re­ke­ning­rij­den voor per­so­nen­au­to’s in Vlaan­de­ren. Dat moet slim en bud­get­neu­traal zijn, vindt Vlaams mi­nis­ter van Mo­bi­li­teit Ben Weyts (N­VA). Dat wil zeg­gen: be­staan­de ver­keers­be­las­tin­gen val­len weg en wie de spits mijdt, moet min­der be­ta­len.

“Ie­de­re Vla­ming vindt het nor­maal om te be­ta­len op va­kan­tie:

pé­a­ge waar­om zou­den bui­ten­lan­ders dan niet moe­ten be­ta­len voor het ge­bruik van on­ze we­gen? Vlaan­de­ren wordt stil­aan een bui­ten­been­tje in Eu­ro­pa.” Mi­nis­ter Ben Weyts, be­voegd voor Mo­bi­li­teit, schept op­nieuw klaar­heid in het dos­sier rond re­ke­ning­rij­den voor per­so­nen­au­to’s.

Daar­bij denkt hij aan een va­ri­a­bel ta­rief. “We moe­ten de gro­te stro­men in het ver­keer kun­nen stu­ren. Op die ma­nier kun­nen we au­to­rij­ders die de spits­uren mij­den of vracht­wa­gen­chauf­feurs die ’s nachts rij­den fi­nan­ci­eel be­lo­nen”, zegt hij. Een ge­volg is dat wie in de spits rijdt, duur­der af is dan wie op rus­ti­ge mo­men­ten de baan op gaat.

“De be­staan­de ver­keers­be­las­tin­gen wor­den wel af­ge­schaft”, zegt Weyts. “Van­daag be­las­ten we het be­zit van een wa­gen en niet het ge­bruik van on­ze we­gen. Als je naar de fi­les kijkt, weet je dat dit niet lan­ger houd­baar is.”

Weyts heeft een nieu­we stu­die be­steld die het re­ke­ning­rij­den voor per­so­nen­au­to’s dich­ter­bij moet bren­gen. Bin­nen één jaar moe­ten er een ge­de­tail­leer­de prog­no­ses over ver­schil­len­de toe­komst­sce­na­rio’s be­schik­baar zijn. Daar­mee doet Weyts het voor­be­rei­den­de werk, zo­als het in het re­geer­ak­koord staat in­ge­schre­ven. De de­fi­ni­tie­ve be­slis­sing schuift door naar de vol­gen­de Vlaam­se re­ge­ring.

FOTO PHOTO NEWS

Mi­nis­ter Ben Weyts.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.