150 mil­joen eu­ro door af­slan­ken par­le­men­ten

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News - (blg)

De af­schaf­fing van de Se­naat en het af­slan­ken van de par­le­men­ten tot 100 Ka­mer­le­den (nu 150) en 80 Vlaams Par­le­ments­le­den (nu 124) le­vert een be­spa­ring van 30 mil­joen eu­ro per jaar of 150 mil­joen eu­ro per le­gis­la­tuur op. Dat heeft pro­fes­sor eco­no­mie en be­leids­ma­na­ge­ment Lo­de Ve­reeck (UHas­selt)be­re­kend.

Hij wijst er ook op dat N-VA niet toe­val­lig de grootste pleit­be­zor­ger van een ‘par­le­men­tair di­eet’ is: het sys­teem D’Hondt be­voor­deelt gro­te par­tij­en bij de ze­tel­ver­de­ling na de ver­kie­zin­gen. Klei­ne par­tij­en zo­als Groen en Vlaams Be­lang zou­den bij zo’n af­slan­king in Lim­burg zelfs geen ver­ko­ze­ne meer heb­ben.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.