Tram­po­li­ne­park palmt ou­de sport­hal in

Me­ga­boun­ce opent in twee­de helft au­gus­tus: 2.000 vier­kan­te me­ter vol spring­toe­stel­len

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News - JAN STASSIJNS

In Ho­boken opent bin­nen­kort Me­ga­boun­ce, het eer­ste per­ma­nen­te tram­po­li­ne­park in Ant­wer­pen: 2.000 vier­kan­te me­ter vol spring­toe­stel­len voor be­gin­ners en pro­fes­si­o­ne­len.

De vroe­ge­re sport­hal Ex­tra Ti­me in Ho­boken, een deel van de ou­de sport­ter­rei­nen van Al­ca­tel-Bell krijgt een vol­le­di­ge ma­ke-over. De sport­hal wordt om­ge­vormd tot het eer­ste per­ma­nen­te tram­po­li­ne­park in Ant­wer­pen. Een ruim­te van bij­na 2.000 vier­kan­te me­ter vol tram­po­li­nes, het spreekt tot de ver­beel­ding.

On­der­ver­deeld in zo­nes

In de twee­de helft van au­gus­tus opent Me­ga­boun­ce al de deu­ren. Van­daag wordt er nog hard ge­werkt om al­les op tijd klaar te krij­gen. De con­tou­ren van het park staan er al, de tram­po­li­nes zelf vol­gen snel.

“Het park is on­der­ver­deeld in zo­nes”, zegt Jan Fran­sen, de zaak­voer­der van Me­ga­boun­ce. “De Fun Area be­staat uit een aan­een­scha­ke­ling van tram­po­li­nes, waar je van de ene naar de an­de­re kant kunt sprin­gen. In de Skill Area kun­nen be­zoe­kers hun kunst­jes ver­fij­nen op het gro­te val­kus­sen en er is ook een ge­draai­de lad­der waar je op kan klim­men. In de sport­zo­ne kun je te­recht voor een pot­je basketbal of tref­bal. Of wat spe­ci­a­ler: ae­ro­bal, een com­bi­na­tie tus­sen tram­po­li­ne­sprin­gen, vol­ley­bal en korf­bal.”

Wie wie le­ren val­len, om de sal­to te oe­fe­nen bij­voor­beeld, kan te­recht in de foam­pit. “In die gro­te bak vol zach­te schuim­blok­ken en op het gro­te val­kus­sen kun­nen be­zoe­kers dat vei­lig uit­pro­be­ren”, zegt Fran­sen. “Als het niet lukt, val je zacht en kan je op­nieuw pro­be­ren tot je het on­der de knie hebt. Voor ge­vor­der­de sprin­gers is er ook een zo­ne voor­zien, met olym­pisch ge­veer­de tram­po­li­nes. Me­ga­boun­ce is dus zo­wel voor be­gin­ners als pro­fes­si­o­ne­len.”

Het park staat per­ma­nent on­der toe­zicht van vier jump­mas­ters, die in­staan voor de vei­lig­heid. “Zij zijn zelf tur­ners en tram­po­li­ne­sprin­gers. Zo kun­nen ze de be­zoe­kers ook han­di­ge tips ge­ven”, zegt Fran­sen.

Me­ga­boun­ce heeft een mi­ni­mum­leef­tijd van 8 jaar. Tot 12 jaar moe­ten kin­de­ren ver­ge­zeld wor­den door een vol­was­se­ne. Tus­sen 13 en 18 jaar moe­ten jon­ge­ren ook schrif­te­lij­ke toe­stem­ming heb­ben van hun ou­ders. “Vei­lig­heid staat cen­traal”, zegt Fran­sen. “We kun­nen heel de sport­hal prop­vol ste­ken met tram­po­li­nes, maar het moet speel­baar en voor­al vei­lig blij­ven. Dus is er ge­noeg ruim­te tus­sen de zo­nes en kun­nen er maxi­maal hon­derd men­sen te­ge­lijk sprin­gen.”

Voor een uur­tje be­taalt u 13,5 eu­ro en krijgt u ook sok­ken. De vol­gen­de keer, zon­der sok­ken, be­draagt de kost­prijs 12 eu­ro. “Het blijft ook niet bij tram­po­li­ne­sprin­gen al­leen. In het na­jaar opent op de­zelf­de lo­ca­tie The Hi­ve, een di­gi­taal spel­con­cept voor groe­pen van­af vier per­so­nen. Meer in­fo daar­over volgt nog”, zegt Fran­sen. “Daar­naast her­o­pent in au­gus­tus het ho­re­ca­ge­deel­te van Ex­tra Ti­me.”

FOTO JORIS HERREGODS

Zaak­voer­der Jan Fran­sen in het tram­po­li­ne­park in op­bouw.

FOTO RR

In Me­ga­boun­ce zul­len de be­zoe­kers ae­ro­bal kun­nen spe­len, een com­bi­na­tie tus­sen tram­po­li­ne­sprin­gen, vol­ley­bal en korf­bal

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.