Hit­te­golf maakt hon­der­den Bel­gi­sche toe­ris­ten ziek

Reis­bij­stand Tou­ring merkt ster­ke stij­ging in aan­tal maag- en darm­pro­ble­men

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News - JAN STASSIJNS

De reis­bij­stand van Tou­ring no­teert een ster­ke stij­ging van het aan­tal tus­sen­kom­sten voor maag­ en darm­pro­ble­men bij va­kan­tie­gan­gers. De oor­zaak is de aan­hou­den­de hit­te in gro­te de­len van Span­je, Grie­ken­land, Ita­lië en Oost­Eu­ro­pa.

“War­me tem­pe­ra­tu­ren ver­ei­sen veel meer hy­gi­ë­ne van de va­kan­tie­gan­gers en daar loopt het mis.” Zo ver­klaart Tou­ring de ster­ke stij­ging van het aan­tal Bel­gi­sche va­kan­tie­gan­gers met maag- en darm­pro­ble­men. In gro­te de­len van Span­je, Grie­ken­land, Ita­lië en Oost-Eu­ro­pa (en in min­de­re ma­te Zuid-Frank­rijk) is al heel de zo­mer een hit­te­golf aan de gang, met tem­pe­ra­tu­ren die tot bo­ven de 40 gra­den stij­gen.

Te non­cha­lant

Tou­ring kreeg de eer­ste vijf­tien da­gen van de zo­mer­va­kan­tie al 11.240 op­roe­pen. Dat is 3% meer dan in de­zelf­de pe­ri­o­de vo­rig jaar. Het aan­tal in­ter­ven­ties is met 8% ge­ste­gen, naar 2.715. De sterk­ste stij­ging ziet Tou­ring in het aan­tal in­fec­tie­pro­ble­men. “We heb­ben maar liefst 15% meer in­fec­tie­pro­ble­men ge­no­teerd in ver­ge­lij­king met de eer­ste twee va­kan­tie­we­ken vo­rig jaar”, zegt Dan­ny Smagg­he van Tou­ring. “Ook het aan­tal men­sen met een zon­ne­slag is ge­ste­gen, van 61 naar 82. Dit jaar be­looft dus een ‘top­jaar’ te wor­den.”

Tou­ring waar­schuwt va­kan­tie­gan­gers dan ook om vol­doen­de aan­dacht aan hy­gi­ë­ne te be­ste­den. “Va­kan­tie­gan­gers eten en drin­ken za­ken die snel­ler be­der­ven van­we­ge de warm­te”, zegt Smagg­he. “Ook an­de­re klei­ne kwaal­tjes zit­ten in de lift door het non­cha­lant om­sprin­gen met de hy­gi­ë­ne op de va­kan­tie­be­stem­ming. In­fec­tie­ziek­tes ko­men niet al­leen in tro­pi­sche lan­den voor. Dat is een mis­vat­ting. De ma­nier waar­op men­sen rei­zen, speelt een gro­te rol. Een goe­de voor­be­rei­ding, voor­zich­tig­heid, een goe­de hy­gi­ë­ne en een do­sis ge­zond ver­stand doen de kans dat je ziek wordt aan­zien­lijk da­len.”

Op­let­ten met ijs

Let dus goed op wat u eet. Ver­mijd rauw vlees en let op met sa­la­des. Het is ook goed uit­kij­ken met ijs­jes, want die kun­nen een bron van in­fec­tie vor­men. En om ijs­blok­jes te ma­ken, ge­bruikt u best fles­sen­wa­ter dat niet in de zon heeft ge­staan. Zelfs om uw tan­den te poet­sen is fles­sen­wa­ter de meest vei­li­ge op­tie. Was meer dan re­gel­ma­tig uw han­den, ze­ker ook de kin­de­ren die daar zelf niet al­tijd bij stil­staan.

“Een an­der op­val­lend fe­no­meen is de stij­ging van het aan­tal rei­zi­gers met lucht­weg­in­fec­ties”, zegt Smagg­he. “Dat komt door de air­co­sys­te­men, waar­door men­sen plots van een zeer war­me om­ge­ving in een kou­de te­recht­ko­men. Zorg er dus voor dat het ver­schil met de bui­ten- en bin­nen­tem­pe­ra­tuur niet te groot is.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.