Brit­ten in Brexit-pa­niek

Voed­sel­voor­zie­ning, ge­zond­heids­zorg en eco­no­mi­sche sta­bi­li­teit in het ge­drang

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News - MARC VAN DE WEYER

Als een Duit­ser de Brit­ten een les in iro­nie geeft, dan weet je dat er iets niet in de haak is in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk. Oor­zaak van de na­ti­o­na­le ver­war­ring is de Brexit, een keu­ze waar­van steeds meer Brit­ten de enor­me con­se­quen­ties be­gin­nen in te zien. Zelfs de eer van mar­me­la­de staat op het spel.

Gis­te­ren be­gon in Brussel het se­ri­eu­ze werk van de schei­dings­on­der­han­de­lin­gen die over goed twin­tig maan­den moe­ten lei­den tot de Brexit. De Brit­se Brexit-mi­nis­ter Da­vid Da­vis bleef maar kort in het Ber­lay­mont­ge­bouw. Brit­se com­men­ta­to­ren merk­ten op dat zijn de­le­ga­tie en­kel een klein zwart no­ti­tie­boek­je op ta­fel had lig­gen, ter­wijl het team rond Eu­ro­pees top­on­der­han­de­laar Michel Bar­nier ste­vi­ge dos­siers bij had. Een zo­veel­ste te­ken dat de Brit­ten slecht voor­be­reid zijn, geen voor­stel­len doen, niet we­ten wat ze wil­len, ter­wijl de Eu­ro­pe­se kant zijn huis­werk heeft ge­maakt? Of juist een sig­naal dat voor Da­vid Da­vis en an­de­re voor­stan­ders van een har­de Brexit het doel glas­hel­der is?

Hon­derd mil­jard

De on­der­han­de­lings­ron­de die gis­te­ren be­gon, be­han­delt de drin­gen­de kwes­ties die vol­gens het Eu­ro­pe­se kamp van ta­fel moe­ten zijn voor er aan de rest kan be­gon­nen wor­den. De po­si­tie van de drie mil­joen EU-bur­gers in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk en die van an­der­half mil­joen Brit­ten op het con­ti­nent. De Ier­se grens (des te pi­kan­ter nu de min­der­heids­re­ge­ring van pre­mier May on­der­steund wordt door Noord-Ier­se uni­o­nis­ten). En de nu al tot ge­scheld lei­den­de vraag hoe­veel de Brit­ten moe­ten be­ta­len bij wij­ze van schei­dings­re­ge­ling. De schat­tin­gen lo­pen uit­een van 60 mil­jard tot meer dan hon­derd mil­jard eu­ro.

De Brexit-klok heeft een in­ge­bouwd me­cha­nis­me: eind maart 2019 loopt dat af en staat het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk bui­ten, met of zon­der schei­dings­ak­koord. Vo­ri­ge week be­gon met het in­die­nen van de Re­peal

Bill het gi­gan­ti­sche pro­ces om 20.000 stuks Eu­ro­pe­se wet­ge­ving in Brit­se wet­tek­sten om te zet­ten. Top­bu­reau­cra­ten lie­ten al we­ten dat de Brit­se amb­te­na­rij dat niet aan­kan in de toe­ge­me­ten tijd.

Pro-Eu­ro­pe­se po­li­ti­ci la­ten bal­lon­ne­tjes op over mo­ge­lijk­he­den om een (har­de) Brexit te ver­mij­den. Ook ex-pre­mier To­ny Blair deed zijn duit in dat zak­je. De scheids­lij­nen lo­pen door het ka­bi­net, met hard­liners als Da­vid Da­vis aan de ene en mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën Phi­lip Ham­mond aan de sof­te an­de­re kant.

Con­cre­te ge­vol­gen

De re­moaners, zo­als de hef­tig an­ti-Eu­ro­pe­se me­dia hen noe­men, krij­gen stee­vast de be­schul­di­ging dat ze ver­ra­ders zijn en de volks­wil ne­ge­ren. Maar de Brit­se pu­blie­ke opi­nie leert ie­de­re dag ook dat de Brexit con­cre­te ge­vol­gen heeft. Eco­no­mi­sche op de eer­ste plaats. Voor het re­fe­ren­dum was de Brit­se eco­no­mie de sta­biel­ste groei­er in de G20-groep. Nu te­kent ze de zwak­ste groei­cij­fers op. Er ko­men ook steeds meer waar­schu­win­gen over de con­se­quen­ties van de cen­tra­le eis van de Brexi­teers: het stop­pen van de ‘on­ge­con­tro­leer­de’ EU-mi­gra­tie. Zon­der jon­ge Bal­ten of Po­len valt de Brit­se ho­re­ca stil. Zon­der Eu­ro­pe­se me­de­wer­kers zal ook de na­ti­o­na­le ge­zond­heids­zorg in de pro­ble­men ge­ra­ken. De NHS is ook zeer be­zorgd over de uit­tre­de uit het Eu­ro­pe­se atoom­agent­schap Eu­ratom (on­der­deel van de har­de Brexit), waar­door be­stra­ling van kan­ker­pa­ti­ën­ten in het ge­drang kan ko­men.

En dan de mar­me­la­de. Een Duits Eu­ro­par­le­ments­lid op­per­de in een iro­ni­sche bui dat de Brexit Duit­se con­fi­tuur­ma­kers de kans zou ge­ven om hun waar weer ‘mar­me­la­de’ te noe­men, wat ze niet meer moch­ten sinds de Brit­ten die be­na­ming voor hun si­naas­ap­pel­ge­lei wis­ten te re­ser­ve­ren. De ho­ger ge­noem­de Brit­se me­dia be­gon­nen in koor te joe­len. Waar­op de Duit­ser be­sloot dat het toch geen goed idee was om Duit­se hu­mor naar GrootB­rit­tan­nië te ex­por­te­ren: “dan maar weer au­to’s”.

FOTO EPA

Brit­se Brexit­mi­nis­ter Da­vid Da­vis en Eu­ro­pees top­on­der­han­de­laar Michel Bar­nier.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.