Trump in vrije val

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

Do­nald Trump blijft re­cords op­sta­pe­len in de pei­lin­gen. Diep­te­re­cords, wel­is­waar. Zes maan­den ver in zijn ambts­ter­mijn staat am­per 36% van het Ame­ri­kaan­se volk nog ach­ter haar lei­der. Trump kroont zich zo tot de minst po­pu­lai­re pre­si­dent van de laat­ste ze­ven­tig jaar.

Het ver­trou­wen in Do­nald Trump is zoek. Nu al, na 178 da­gen in het Wit­te Huis. Een po­pu­la­ri­teits­poll van de krant The Was­hing­ton Post en tv-zen­der ABC News le­vert Trump de slecht­ste ap­pro­val ra­ting op die een na­oor­log­se pre­si­dent ooit haal­de in zijn eer­ste zes maan­den. Bij Trumps eed­af­leg­ging sprak 45% van de Ame­ri­ka­nen haar steun uit voor de nieu­we pre­si­dent. Dat was in ver­ge­lij­king met Barack Oba­ma (67%) al geen vet­te kluif, maar sinds­dien ging het steil om­laag met Trumps po­pu­la­ri­teits­cij­fers. Op dag hon­derd in april had hij nog 42% van het volk ach­ter zich, van­daag staat de tel­ler op 36%. Meer zelfs, zes op de tien Ame­ri­ka­nen noemt Trump een rond­uit slech­te pre­si­dent. Met een eind­cij­fer van 59% liet Oba­ma een veel­al te­vre­den volk na. Ook Bill Clin­ton ken­de hal­ver­we­ge ‘93 een dip met 41%, maar hij trok zijn cij­fer qua­si on­mid­del­lijk weer om­hoog. Door de ve­le be­leids­be­slis­sin­gen die Trump op de lan­ge baan schuift, ziet het er niet naar uit dat The Do­nald dit snel recht­trekt.

Naar re­de­nen voor Trumps da­len­de po­pu­la­ri­teit is het niet ver zoe­ken. De on­der­vraag­de Ame­ri­ka­nen stel­len zich vra­gen bij zijn bin­nen­land­po­li­tiek, de ban­den met Rus­land en de zorg­wet die Obam­a­ca­re moet ver­van­gen.

Trump zelf lijkt zich wei­nig zor­gen te ma­ken. Naar goe­de ge­woon­te haal­de hij op Twitter uit naar The

Was­hing­ton Post en ABC News. “Met val­se ano­nie­me bron­nen en dit soort frau­du­leu­ze be­richt­ge­ving ver­sto­ren de me­dia on­ze de­mo­cra­tie.” Dat laat­ste ging ver­ge­zeld door de hashtag – drie keer ra­den – #fa­ke news. (dvg)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.