“Stop hon­den­plas­jes in speel- en voor­tui­nen”

Cam­pag­ne wijst baas­jes op aan­hou­dend pro­bleem ‘wild­plas­sen­de’ hon­den

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News - ANDREAS ROTTY

Bes­te dier, plas niet hier’, staat te le­zen op de nieu­we pos­ters van de stad. De cam­pag­ne moet baas­jes er­toe aan­zet­ten hun vier­voe­ter niet zo­maar over­al een poot­je te la­ten op­hef­fen. Hard­nek­ki­ge over­tre­ders ris­ke­ren een boe­te die kan op­lo­pen tot 350 eu­ro.

“Hon­den­plas­jes be­scha­di­gen straat­meu­bi­lair, be­zor­gen geu­ro­ver­last en zijn on­hy­gi­ë­nisch”, zegt sche­pen van Die­ren­wel­zijn Na­bil­la Ait Da­oud (N-VA). Met de­ze cam­pag­ne wil ze ei­ge­naars sen­si­bi­li­se­ren over het plas­ge­drag van hun hond.

“Uri­ne te­gen ge­vels, brie­ven­bus­sen, lan­taarn­pa­len, ban­ken of in speel­tui­nen is niet de be­doe­ling.” Vol­gens het ka­bi­net is het een van de vas­te pro­ble­men in een groot­stad. Bij­voor­beeld in ge­vel­tuin­tjes, waar vaak de ene hond ruikt dat er al een an­de­re heeft ge­plast en er dus ook even de blaas le­digt. Net als de vol­gen­de pas­san­ten.

Men­sen die er last van on­der­vin­den kun­nen een boodschap stu­ren naar de schul­di­ge baas­jes. Via de si­te van de stad kunt u een pos­ter vin­den die u aan het raam kan han­gen. Op de pos­ter staat een plas­sen­de hond met de cam­pag­nes­lo­gan ‘Bes­te dier, plas niet hier’. Het blijft voor­al een lu­die­ke cam­pag­ne, zegt Da­oud. “We gaan geen hon­den­pa­trouil­les op­rich­ten. We wil­len dat bur­gers el­kaar hier­op aan­spre­ken.”

Toch kun­nen sys­te­ma­ti­sche over­tre­ders een boe­te krij­gen. “Wie na her­haal­de­lij­ke waar­schu­win­gen ma­ni­fest wei­gert de re­gels te res­pec­te­ren, kan een boe­te van maxi­maal 350 eu­ro krij­gen van de po­li­tie.”

Da­oud wijst er nog op dat er ge­noeg zo­nes zijn waar baas­jes hun hond de vrije loop kun­nen la­ten en waar ze nie­mand sto­ren.

FOTO WAS

Sche­pen Na­bil­la Ait Da­oud (N­VA).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.