Een kers is even su­per

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad - ELIEN VAN WYNSBERGHE

Het is niet de eer­ste keer dat su­per­foods in op­spraak ko­men en hun ‘bij­zon­de­re krach­ten’ in vraag wor­den ge­steld. “Je be­taalt er veel voor, ter­wijl ge­wo­ne ge­zon­de voe­ding exact het­zelf­de ef­fect heeft op je li­chaam”, stelt Axel Stas, di­ë­tist aan het UZA. Su­per­foods, zo su­per zijn ze dus niet. “Ker­sen of blau­we bes­jes be­vat­ten bij­na even­veel an­ti­oxi­dan­ten als een açai­bes­je uit La­tijns­Ame­ri­ka”, ver­telt on­der­neem­ster Vero­ni­que Ley­sen. “En die ker­sen, die pluk je ge­woon van on­ze bo­men.” Is dat ook niet iets waar we wat meer bij moe­ten stil­staan? Want is het niet een hy­po­criet om je ‘ge­zon­de’ voe­ding te la­ten over­vlie­gen of ­va­ren van de an­de­re kant van de oce­aan? De op­war­ming van de aar­de en on­ze lucht­kwa­li­teit die er als­maar op ach­ter­uit gaat: geen ge­zon­de ten­dens als je ’t mij vraagt. Toe­ge­ge­ven, het is niet een­vou­dig om in een su­per­markt vol lek­kers tel­kens op­nieuw re­ke­ning te moe­ten hou­den met het land van her­komst dat ver­meld staat op de ver­pak­king. En ja, ook ik eet graag eens een avo­ca­do. Maar mijn eco­lo­gi­sche voet­af­druk wordt daar niet be­ter van. En hoe lan­ger ik daar­over na­denk, hoe lek­ker­der die kers zal sma­ken en hoe lie­ver ik die duur­be­taal­de go­ji­bes in de rek­ken laat staan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.