Nieu­we weg­co­de voor bak­fiet­sen

Wel­licht nog eind dit jaar van kracht

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Stadskrant -

Nog voor het ein­de van het jaar moet er een nieu­we weg­co­de in wer­king tre­den die de plaats van bak­fiet­sen in het ver­keer dui­de­lijk maakt. Al­le bak­fiet­sen die niet bre­der zijn dan één me­ter zul­len in het ver­keers­re­gle­ment be­schouwd wor­den als fiets en de­zelf­de rech­ten en plich­ten heb­ben. Al­le an­de­re bak­fiet­sen, bre­der dan één me­ter of ge­mo­to­ri­seerd, zul­len op de rij­weg moe­ten fiet­sen en on­der de­zelf­de ver­keers­re­gels val­len als au­to­mo­bi­lis­ten. De Fe­de­ra­le Over­heids­dienst Mo­bi­li­teit en Ver­voer wil zo een ein­de stel­len aan het ge­brek aan spe­ci­fie­ke re­gels voor de steeds po­pu­lair­der wor­den­de bak­fiet­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.