Rond­je arm­wor­ste­len over uit­zet­ten van bui­ten­land­se cri­mi­ne­len Vol­gens Fi­lip De­win­ter is 44% van ge­van­ge­nen in Bel­gië bui­ten­lan­der

Te­rug­keer

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News - JORIS VAN DER AA

Cri­mi­ne­le vreem­de­lin­gen die hun straf moe­ten uit­zit­ten in hun land van her­komst, het blijft een gro­te uit­zon­de­ring. In tien jaar wer­den 321 bui­ten­land­se cri­mi­ne­len over­ge­bracht naar hun thuis­land, stelt Vlaams Be­lang­kop­stuk Fi­lip De­win­ter. “Theo Fran­c­ken juicht bij ie­de­re il­le­ga­le cri­mi­neel die hij het land uit­zet, maar dat zijn slechts drup­pel­tjes op een gloei­en­de plaat.”

Het Ant­werp­se Ka­mer­lid Fi­lip De­win­ter (Vlaams Be­lang) vroeg aan mi­nis­ter van Jus­ti­tie Koen Geens (CD&V) hoe­veel cri­mi­ne­le vreem­de­lin­gen er het voor­bije jaar naar hun land van her­komst wer­den te­rug­ge­stuurd. “Dat aan­tal blijkt ver­waar­loos­baar”, zegt De­win­ter. “In 2016 gaat het om 47 bui­ten­land­se cri­mi­ne­len die wer­den over­ge­bracht, ter­wijl bij­na de helft van on­ze ge­van­ge­nis­be­vol­king bui­ten­lan­der is. Het gaat om een paar dui­zend cri­mi­ne­le vreem­de­lin­gen.”

Per­cep­tie

De cij­fers to­nen vol­gens De­win­ter aan dat de fe­de­ra­le re­ge­ring on­vol­doen­de daad­krach­tig op­treedt te­gen bui­ten­land­se mis­da­di­gers. “In het ver­le­den was het ex­cuus al­tijd: we kun­nen die cri­mi­ne­le vreem­de­lin­gen niet terug- stu­ren, want hun lan­den van her­komst wer­ken niet mee. On­der­tus­sen heeft men af­spra­ken en ver­dra­gen af­ge­slo­ten met lan­den als Ma­rok­ko, Al­ba­nië of Tur­kije. Toch wor­den die vreem­de­lin­gen niet te­rug­ge­stuurd. In 2016 za­ten er 1.095 Ma­rok­ka­nen in Bel­gi­sche ge­van­ge­nis­sen. Hoe­veel zijn er te­rug­ge­stuurd? Nul! Theo Fran­c­ken juicht bij ie­de­re cri­mi­ne­le il­le­gaal die hij kan uit­wij­zen, maar dat is een per­cep­tie­spel­le­tje. Wie het to­ta­le plaat­je be­kijkt, ziet dat die uit­wij­zin­gen drup­pels op een he­te plaat zijn.”

An­de­re pro­ce­du­re

Jus­ti­tie­mi­nis­ter Koen Geens (CD&V) is het niet eens met de ana­ly­se van De­win­ter. “Om te be­gin­nen maakt De­win­ter de fout dat hij het aan­tal over­bren­gin­gen ver­ge­lijkt met de to­ta­le ge­van­ge­nis­po­pu­la­tie”, zegt Sieg­hild La­coe­re, woord­voer­ster van Geens. “In dat to­ta­le cij­fers zit­ten heel veel men­sen die nog in voor­hech­te­nis zit­ten, of die wach­ten op hun be­roeps­pro­ce­du­re. Die men­sen kun je ge­woon nog niet te­rug­stu­ren naar hun land van her­komst. En zelfs wan­neer je de pro­ce­du­re op­start om hen uit te le­ve­ren naar hun land van her­komst, dan nog heb­ben die ge­de­ti­neer­den rechts­mid­de­len om daar­te­gen in te gaan. Bo­ven­dien moe­ten de lan­den van her­komst ak­koord zijn om de straf over te ne­men. Die pro­ce­du­re is niet zo een­vou­dig.”

Vol­gens La­coe­re blijft de re­ge­ring werk ma­ken van nieu­we af­spra­ken met lan­den om bui­ten­land­se cri­mi­ne­len terug kun­nen stu­ren. “We heb­ben on­langs een ak­koord ge­slo­ten met Ko­so­vo en ook met China is er een ver­drag on­der­te­kend, maar dat moet nog wor­den ge­ra­ti­fi­ceerd.”

Staats­se­cre­ta­ris van Asiel en Mi­gra­tie Theo Fran­c­ken (N-VA) stei-

gert wan­neer De­win­ter het uit­wij­zen van il­le­ga­le cri­mi­ne­len “drup­pels op een he­te plaat noemt”. “De­win­ter heeft de cij­fers op­ge­vraagd van de over­bren­ging van cri­mi­ne­le vreem­de­lin­gen met een le­gaal ver­blijfs­sta­tuut, maar dat is een to­taal an­de­re pro­ce­du­re dan de ver­wij­de­ring van cri­mi­ne­len die il­le­gaal in het land zijn. En die pro­ce­du­re werkt zeer goed. Het aan­tal cri­mi­ne­le il­le­ga­len dat werd te­rug­ge­stuurd is ver­drie­vou­digd.”

Re­cord na re­cord

In 2015 wer­den 1.437 mis­da­di­gers zon­der gel­di­ge ver­blijfs­sta­tus te­rug­ge­stuurd naar hun land van her­komst. In 2016 steeg dat aan­tal tot 1.595. “We boe­ken re­cord na re­cord”, zegt Fran­c­ken. “De­ze re­ge­ring maakt dus wel de­ge­lijk werk van het te­rug­stu­ren van bui­ten­land­se cri­mi­ne­len. Als De­win­ter zegt dat er geen en­ke­le Ma­rok­kaan­se ge­de­ti­neer­de werd te­rug­ge­stuurd, dan klopt dat ge­woon niet. Zo heb­ben we in 2016 205 per­so­nen van­uit de ge­van­ge­nis ge­re­pa­tri­eerd naar Ma­rok­ko, 140 men­sen naar Al­ba­nië te­rug­ge­stuurd en 47 men­sen terug naar Ser­vië ge­bracht. Vroe­ger wer­den de cri­mi­ne­le il­le­ga­len ge­re­gu­la­ri­seerd, nu wor­den ze ge­re­pa­tri­eerd.”

FOTO BELGA

Het aan­tal cri­mi­ne­le vreem­de­lin­gen dat in zijn land van her­komst zijn straf moet uit­zit­ten, is ver­waar­loos­baar, zegt Fi­lip De­win­ter (Vlaams Be­lang).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.