Kla­gen­de Brit­ten wor­den mach­te­loos

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News - Chris­tof Wil­locx Re­dac­teur eco­no­mie brieven@gva.be

D e on­der­han­de­lin­gen over de Brexit tus­sen de Eu­ro­pe­se Unie en het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk zijn maan­dag van start ge­gaan. Dat is ook voor Vlaan­de­ren be­lang­rijk. Het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk is de vier­de be­lang­rijk­ste klant van al­le goe­de­ren en dien­sten die Vlaan­de­ren uit­voert. In 2016 ver­dien­den Vlaam­se be­drij­ven 28 mil­jard eu­ro met de uit­voer naar het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk.

De uit­tre­de van het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk uit de Eu­ro­pe­se Unie is zo­wel goed als slecht nieuws voor de Vlaam­se en bij uit­brei­ding Ant­werp­se eco­no­mie. Het goe­de nieuws is dat we er in ons da­ge­lijks leven wel­licht niet zo veel van zul­len mer­ken, want waar­om zou­den er nu plots in­voer­rech­ten wor­den op­ge­legd aan Eu­ro­pe­se be­drij­ven die hun pro­duc­ten naar het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk wil­len ex­por­te­ren en om­ge­keerd. Dat maakt het leven zo­wel voor de Brit­se als de Eu­ro­pe­se con­su­men­ten al­leen maar duur­der. Nie­mand heeft er baat bij.

Het slech­te nieuws is dat ons be­las­ting­geld naar Eu­ro­pe­se amb­te­na­ren gaat die de ko­men­de twee jaar (of zelfs lan­ger) kei­hard zul­len wer­ken om een nut­te­loos doel te be­rei­ken. Want dat de Brexit wei­nig goeds zal voort­bren­gen, is evi­dent. Een dik jaar ge­le­den heeft een klei­ne meer­der­heid van de Brit­ten voor de Brexit ge­ko­zen. Een van de hoofd­re­de­nen die de Brexit-stem­mers aan­haal­den, was de hoop dat er dan min­der vluch­te­lin­gen naar het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk zou­den ko­men. Dat is een ra­re kron­kel in hun ge­dach­te­gang. Het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk heeft nooit vol­le­dig mee­ge­daan met het sprei­dings­plan van vluch­te­lin­gen in de Eu­ro­pe­se Unie, net zo­als de Brit­ten niet mee­doen met de eu­ro en met het rechts van de rij­baan rij­den.

Bo­ven­dien zul­len de Brit­ten zich nog al­tijd aan de mees­te wet­ten van de Eu­ro­pe­se Unie moe­ten hou­den, om­dat dat een voor­waar­de is om han­del te drij­ven. Als Eu­ro­pe­se be­drij­ven bij­voor­beeld stren­ge mi­li­eu­nor­men moe­ten res­pec­te­ren, zal Eu­ro­pa de Brit­se be­drij­ven ver­plich­ten om die­zelf­de nor­men ook te res­pec­te­ren als ze goe­de­ren naar Eu­ro­pa wil­len uit­voe­ren.

Kun­nen de Brit­ten ons on­der druk zet­ten door naar an­de­re han­dels­part­ners te lo­pen? Niet echt. Vo­rig jaar voer­de het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk voor 60 mil­jard dol­lar uit naar de Ver­e­nig­de Sta­ten. De uit­voer naar Duits­land, Frank­rijk en Ne­der­land – de drie EU-lan­den waar de Brit­ten het mees­te han­del mee drij­ven – bracht hen 94 mil­jard dol­lar op. Van de Chi­ne­zen moe­ten de Brit­ten het ook niet heb­ben. Het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk voer­de vo­rig jaar voor 18 mil­jard dol­lar naar China uit. Dat is am­per twee mil­jard meer dan naar het piep­klei­ne Bel­gië.

Het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk heeft de Eu­ro­pe­se Unie dus hard no­dig. Maar na de Brexit zul­len de Brit­ten niet meer mee­schrij­ven aan de Eu­ro­pe­se wet­ten. Ze kun­nen er al­leen nog over kla­gen, maar ver­lie­zen het beet­je macht dat ze nog had­den.

De Brexit is dus meer na­de­lig voor de Brit­ten dan voor de lan­den die wel nog in de Eu­ro­pe­se Unie blij­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.