Vol­gens Com­mis­sa­ri­aat is ach­ter­stand bij­na weg­ge­werkt: “Si­tu­a­tie van dit Sy­risch ge­zin is uit­zon­der­lijk”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News - (kma)

Da­mien Der­maux, woord­voer­der van het Com­mis­sa­ri­aat­ge­ne­raal voor de Vluch­te­lin­gen en de Staat­lo­zen in Brussel, noemt de si­tu­a­tie van het ge­zin zeer uit­zon­der­lijk. “In 2016 kre­gen 7.051 Sy­ri­ërs een be­scher­mings­sta­tus in Bel­gië. De ach­ter­stand met de be­han­de­ling van Sy­ri­sche dos­siers is zo goed als weg­ge­werkt. Voor ve­len was er een be­han­de­ling op kor­te ter­mijn. Voor een zeer be­perkt aan­tal dos­siers kan het lan­ger du­ren, door spe­ci­fie­ke om­stan­dig­he­den of om­dat het over een bij­zon­der dos­sier gaat. Te­gen eind 2017 moet ie­der­een ge­ïn­ter­viewd zijn. Daar­na ont­vangt de asiel­zoe­ker de be­slis­sing bin­nen de drie maan­den, ten­zij bij­ko­mend on­der­zoek is ver­eist. Ver­vol­gens kan het ge­zin bij de Dienst Vreem­de­lin­gen­za­ken een ver­zoek tot ge­zins­her­e­ni­ging met zijn zoon­tje in­die­nen, maar dat kan ook nog meer­de­re maan­den in be­slag ne­men”, zegt Der­maux.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.