Weyts wil ste­ri­li­sa­tie kat­ten ver­plich­ten

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News - (wba)

Als het van de Vlaam­se Raad voor Die­ren­wel­zijn af­hangt, zul­len er over een aan­tal ja­ren kat­ten­in­spec­teurs aan huis ko­men. Ze kun­nen vra­gen of uw kat ge­ste­ri­li­seerd en ge­re­gi­streerd is. De Raad heeft aan­be­ve­lin­gen ge­daan aan be­voegd mi­nis­ter Ben Weyts (N­VA). Die wil kat­tenei­ge­naars ver­plich­ten hun dier te la­ten ste­ri­li­se­ren vóór het vijf maan­den oud is.

Vol­gens de hui­di­ge wet­ge­ving moet een kat pas ge­ste­ri­li­seerd wor­den wan­neer het dier een nieuw baas­je krijgt. De kans is groot dat dit gaat ver­an­de­ren op vraag van de Vlaam­se Raad voor Die­ren­wel­zijn. Die wil dat al­le kit­tens voor ze vijf maan­den oud zijn bij de die­ren­arts wor­den ge­ste­ri­li­seerd en ge­re­gi­streerd. “De ei­ge­naars moe­ten daar zelf voor zor­gen. Al­leen pro­fes­si­o­ne­le kwe­kers zou­den nog niet ge­ste­ri­li­seer­de kat­ten mo­gen hou­den”, zegt Dirk Lips, voor­zit­ter van de Vlaam­se Raad voor Die­ren­wel­zijn.

Voor al­le dui­de­lijk­heid: de re­gels blij­ven voor­lo­pig zo­als ze zijn. Be­voegd mi­nis­ter Ben Weyts moet eerst een ak­koord vin­den bin­nen de Vlaam­se re­ge­ring. “Maar we moe­ten iets doen. Er wor­den te­veel kat­ten ge­bo­ren die vaak ein­di­gen als zwerf­kat­ten of die in een asiel te­recht­ko­men en er ge­ëutha­na­seerd wor­den”, zegt Weyts. Vo­rig jaar zijn er 18.000 kat­ten in Vlaam­se asie­len ge­dropt.

Om men­sen te ver­plich­ten hun kat te ste­ri­li­se­ren, wil Die­ren­wel­zijn controles aan huis. Een ver­plich­te ste­ri­li­sa­tie moet vol­gens Die­ren­wel­zijn het aan­tal asiel­kat­ten met de helft ver­min­de­ren. Op jaar­ba­sis komt dat neer op ne­gen­dui­zend asiel­kat­ten min­der.

Een kat­tin ste­ri­li­se­ren kost zo’n 120 eu­ro, voor een ka­ter be­taal je ge­mid­deld 60 eu­ro. In Vlaan­de­ren heb­ben 724.000 ge­zin­nen één of meer­de­re kat­ten. Het zijn er in to­taal 1,1 mil­joen. Een kwart van de Vlaam­se huis­hou­dens heeft een kat als huis­dier.

FOTO RAY­MOND LEMMENS

Vo­rig jaar wer­den er 18.000 kat­ten in Vlaam­se asie­len ge­dropt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.