Op­nieuw ra­vot­ten bij Speel-O-Ra­ma

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News - (rvre)

Het Zuid. Een ei­gen film­pje ma­ken, een knik­ker­baan bou­wen of een grap­pig to­neel­stuk in el­kaar bok­sen, dat kan de­ze zo­mer bij Speel­O­Ra­ma in het Zui­der­pers­huis. Het kin­der­fes­ti­val wordt ge­or­ga­ni­seerd voor kin­de­ren tus­sen 7 en 13 jaar. Di­s­tricts­sche­pen Cor­du­la Van Win­kel (N­VA) open­de Speel­ORa­ma gis­te­ren of­fi­ci­eel en ont­dek­te sa­men met en­ke­le kin­de­ren de leuk­ste ac­ti­vi­tei­ten. Zo­wel bin­nen als bui­ten wor­den de klein­tjes ge­trak­teerd op ver­schil­len­de work­shops, open ate­liers en at­trac­ties. Het the­ma MAAK HET MEE! vormt de ro­de draad de ko­men­de vier we­ken. Het kin­der­fes­ti­val is el­ke week­dag ge­o­pend van 10 tot 16.30u. Een he­le dag spe­len bij Speel­O­Ra­ma kost 2 eu­ro en kan nog tot en met 11 au­gus­tus.

FOTO DIRK KERSTENS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.