Su­per­foods, wat zijn dat nu ei­gen­lijk?

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad - (evw)

Go­ji­bes­sen: Ook wel boks­doorn ge­noemd. De plant komt van ori­gi­ne voor in China. De bes­jes die aan de boks­doorn groei­en be­vat­ten ver­schil­len­de vi­ta­mi­nen en wor­den on­der de naam ‘go­ji­bes’ com­mer­ci­eel ge­teeld voor con­sump­tie aan de Ge­le Ri­vier in China.

Chi­a­zaad: Chia is een plan­ten­soort af­kom­stig uit Cen­traal­ en Zuid­Mexi­co en Gu­a­te­ma­la. De zaad­jes zijn rijk aan ome­ga 3­vet­zu­ren. Chi­a­zaad kan rauw wor­den ge­ge­ten en is een ma­nier om pro­te­ï­ne, vet­ten en ve­zels bin­nen te krij­gen.

Moer­bei­en: De mees­te soor­ten ko­men van na­tu­re voor in Azië. De vruch­ten wor­den voor­al ge­bruikt in ge­bak of con­fi­tuur en zijn rijk aan mi­ne­ra­len en an­ti­oxi­dan­ten. Af­han­ke­lijk van waar ze groei­en, heb­ben ze een zwar­te, ro­de of wit­te kleur. Om­dat ze maar kort houd­baar zijn, wor­den ze ge­droogd. Hen­nep­zaad: Hen­nep­zaad kunt u rauw eten, over yog­hurt strooi­en of ver­wer­ken in smoot­hies. Het zaad be­vat be­lang­rij­ke voe­dings­stof­fen in een ge­con­cen­treer­de vorm waar­on­der mag­ne­si­um, ij­zer, vi­ta­mi­nes C en E. Hen­nep is een zeer ge­mak­ke­lijk te te­len ge­was dat jaar­lijks tot wel zes keer ge­oogst kan wor­den. Açai­bes: Dit klei­ne, don­ker­blau­we bes­je groeit voor­al in Bra­zi­lië, Pe­ru en Su­ri­na­me. Ze be­vat­ten een gro­te hoe­veel­heid an­ti­oxi­dan­ten en heb­ben een smaak die doet den­ken aan bos­bes, no­ten en cho­co­la­de. Die com­bi­na­tie maak­te de vrucht in geen tijd enorm po­pu­lair, waar­door het aan­tal plan­ta­ges in Zuid­Ame­ri­ka erg in om­vang zijn toe­ge­no­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.