Chris Froo­me

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - (bow)

Moet in het tijd­rij­den

geen van de vier con­cur­ren­ten vre­zen. Met Lan­da en voor­al Nie­ve en Kwi­at­kow­ski be­schikt hij over su­per­ploeg­maats die hem bij een min­der mo­ment over de cols zul­len sleu­ren. Kan pro­fi­te­ren van het spel voor de po­di­um­plaat­sen. Zon­der in­zin­king wint hij zijn vier­de Tour. Zijn der­de week is al­tijd de min­ste van zijn Tour­pro­gram­ma ge­weest. Geeft berg­op niet die su­pe­ri­eu­re in­druk die hij de voor­bije twee jaar wel gaf. De he­te adem van Mi­kel Lan­da in zijn nek, zal er­gens ook wel voor men­ta­le on­rust zor­gen.

Wat zegt hij zelf?

“Met een hal­ve mi­nuut voor­sprong vlak voor de tijd­rit in Mar­seil­le zal ik niet ge­rust zijn. Het wordt een se­con­den­spel in de­ze Tour, maar dat wist ik op voor­hand. Dit wordt de grootste uit­da­ging in mijn car­ri­è­re, mijn meest zwa­re Tour om bin­nen te ha­len. Dat ligt niet aan mijn voor­be­rei­ding, maar eer­der aan het par­cours dat we krij­gen voor­ge­scho­teld: er zijn wei­nig aan­kom­sten berg­op en wei­nig ki­lo­me­ters te­gen de klok. Ik kan niet één ren­ner aan­dui­den als mijn grootste ri­vaal. Aru is tel­kens goed in de slot­week, net als Bar­det. Die heeft ook een goe­de ploeg ach­ter hem staan. Maar ver­geet Uran niet: hij is waar­schijn­lijk de sterk­ste tijd­rij­der van ons al­le­maal.”

Wat zegt Jur­gen Van den Broeck?

“Ik ver­baas mij er over dat veel men­sen het span­nend vin­den. Zelfs al zou Froo­me twin­tig se­con­den ach­ter staan, dan nog blijft hij kan­di­daat num­mer één. Wat mij wel op­valt is dat hij al een paar keer in de mi­se­rie is ge­ko­men door ma­te­ri­aal­pech. Berg­op heeft hij het ook moei­lij­ker dan de voor­bije ja­ren. Maar door de sterk­te van Team Sky zal er wei­nig aan te doen zijn.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.