Dan Martin

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - (bow)

Heeft am­per ploeg­maats, maar heeft veel vrien­den in het pe­lo­ton. Ho­ge gun­nings­fac­tor. Kreeg al­tijd ruim­te bij vo­ri­ge aan­vals­po­gin­gen. Heeft een ver­le­den in Mar­seil­le en dat zal hem een men­ta­le boost ge­ven in de tijd­rit. Sa­men met Bar­det is

zijn tijd­rit van de fa­vo­rie­ten de zwak­ste. Dat hij am­per recht kan stap­pen na de val in de ne­gen­de rit, zal hem on­danks prach­tig werk van de fy­si­o­the­ra­peu­ten ook zuur op­bre­ken. Zak­te er ook vo­rig jaar door in de Al­pen tij­dens de der­de Tour­week.

Wat zegt hij zelf?

“Ik amu­seer mij ge­woon in de­ze Tour. Ik ben zeer re­lax en heb ei­gen­aar­dig ge­noeg geen stress. Al­les mag, niets moet. Mijn leven hangt niet af van Tour­winst of niet. De rug­pijn wordt steeds min­der, ik zal aan­val­len als ik kan. De win­ning mood bij Quick.Step Floors geeft mij ook vleu­gels. Het wordt een fel­le strijd. Er zal ook ge­bluft wor­den, het zal zaak zijn om koel­bloe­dig te blij­ven. De Tour wordt niet al­leen ge­won­nen met de be­nen, maar ook met het hoofd. Vo­rig jaar heb ik ont­dekt dat ik kan mee­strij­den voor het po­di­um. Ik ga er ge­woon voor, ik zal vech­ten voor el­ke se­con­de. Dat er nog zo veel kan­di­da­ten zijn voor de eind­winst hoeft geen na­deel te zijn.”

Wat zegt Jur­gen Van den Broeck?

“De man met het grootste aan­val­lend hart. Maar nu hij zo dicht komt, zul­len Team Sky en ook de an­de­re kan­di­da­ten zijn aan­val­len niet zo­maar blij­ven dul­den. Hij heeft al veel aan­ge­val­len voor wat se­con­den. De vraag is of hem dat niet zuur zal op­bre­ken in de der­de week. Ik ken zijn be­nen niet, maar nu komt het aan op fris­heid. Al die vo­ri­ge ac­ties zul­len nu door­we­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.