“Als Bar­det wint, doe ik fi­nan­ci­eel een zaak”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

Bel­gisch kam­pi­oen Oli­ver Nae­sen en Jan Ba­ke­lants rij­den de Tour in Fran­se loon­dienst voor AG2R ­ La Mon­di­a­le. El­ke dag bren­gen we een snel­le bab­bel met de twee grootste mon­den van het pe­lo­ton.

Jan, hoe was de si­ës­ta op de rust­dag?

“Kort. Een half uur­tje. Ik was ver­ge­ten mijn gsm in vlieg­tuig­mo­dus zet­ten. Een on­ver­laat stuur­de om 16.00u al een sms.”

Ex­cu­ses. Toch wat kun­nen uit­rus­ten?

“Ik heb ’s och­tends tot half tien kun­nen uit­sla­pen. Maar veel rust­dag was er niet bij. Ons ho­tel werd over­spoeld door de pers. Ik heb wel dui­zend keer moe­ten ver­tel­len dat Ro­main naast een goeie cou­reur ook een ver­stan­di­ge en leu­ke jon­gen is.”

Het was dus geen ramp dat Dap­hne en Ju­lia er niet bij wa­ren.

“Ik had door al die ver­plich­tin­gen toch am­per tijd.”

Hoe voe­len de been­spie­ren aan?

“Dik en stram. Maar ik voel mij fris­ser dan vo­rig jaar op dit mo­ment. Het zal no­dig zijn. Woens­dag en don­der­dag wordt het wer­ken voor Ro­main. Vrij­dag en van­daag zie ik zelf een kans. Ik fo­cus op Mat­thews. Valt hij aan, dan ga ik mee.”

Ge­lo­ven jul­lie nog in de eind­ze­ge?

“We moe­ten re­a­lis­tisch zijn. Een plaats op het po­di­um is een ab­so­lu­te must. Maar we zet­ten vol in op de eind­ze­ge. Het maakt ook voor ons fi­nan­ci­eel een groot ver­schil. Een eind­ze­ge le­vert 500.000 eu­ro op. Dat be­drag moet je wel nog de­len door tien plus ver­schil­len­de be­las­tin­gen en tak­sen. Maar bij een eind­ze­ge ont­vang ik een be­drag dat meer dan tien pro­cent is van mijn jaar­loon. Mo­ti­va­tie ge­noeg.”

Zien we Bar­det op de cri­te­ri­ums?

“Hij is er niet hap­pig op. Hij wil na de Tour op va­kan­tie en even zon­der de fiets. Hij rijdt ook nog de Vu­el­ta. Ik heb ook nog geen idee. So­wie­so niet veel. Ik wil ook pres­te­ren in de Cla­si­ca San Se­bas­ti­an.”

Heb je ei­gen­lijk al je steak ge­kre­gen?

“Zon­dag­avond. Een heer­lijk stuk­je Li­mou­sin. Ik kan weer even te­gen de da­ge­lijk­se pas­ta met kip of vis.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.