Span­nen­de Tour be­zorgt cri­te­ri­ums kop­zor­gen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - (bow)

Vijf ren­ners die in aan­mer­king ko­men voor de Toureind­ze­ge: span­nend voor de wie­ler­lief­heb­bers, maar min­der leuk voor de or­ga­ni­sa­to­ren van de na-Tour­cri­te­ri­ums. Die azen ui­ter­aard op de ge­le trui, maar wil­len wach­ten tot er ze­ker­heid is voor­al­eer con­trac­ten af te slui­ten. Kwes­tie van niet de ver­keer­de vast te leg­gen. Aalst (maan­dag 24 ju­li) praat met Froo­me, Aru en Bar­det, al lijkt die laat­ste wei­nig zin te heb­ben in cri­te­ri­ums. Net als de uit de Tour uit­ge­slo­ten Pe­ter Sa­gan. Greg Van Aver­maet komt al ze­ker niet, want net die dag wordt zijn doch­ter­tje Fleur twee jaar en hij wil dat met de fa­mi­lie vie­ren. We­gens het uit­blij­ven van een Bel­gi­sche rit­ze­ge wil­len de or­ga­ni­sa­to­ren ook nog even wach­ten om land­ge­no­ten de­fi­ni­tief te strik­ken, al zijn Tho­mas De Gendt en Oli­ver Nae­sen qua­si ze­ker­he­den. Marcel Kit­tel liet we­ten de eer­ste dag na de Tour te wil­len rus­ten.

In Roe­se­la­re een dag la­ter ho­pen ze wel de Duit­ser te kun­nen over­ha­len, want nog nooit reed een groe­ne trui in Roe­se­la­re. Dat kan na­tuur­lijk ook nog Mi­chael Mat­thews wor­den. Roe­se­la­re wil so­wie­so een trui­dra­ger bin­nen­rij­ven en grijpt al ze­ker naast bol­le­tjes­trui War­ren Bar­guil: die ver­kiest een cri­te­ri­um in het Fran­se Li­sieux.

Sint-Ni­k­laas mikt op woens­dag 26 ju­li op thuis­rij­ders Greg Van Aver­maet en Oli­ver Nae­sen. Ook een trui is wel­kom, maar geen must. Marcel Kit­tel rijdt wel­licht die dag de Acht van Chaam in Ne­der­land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.