“Ik voel dat ik bij de­ze club pas”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - THO­MAS STANDAERT

Si­nan Bo­lat viert te­rug­keer in Bel­gi­sche com­pe­ti­tie

Bo­lat is back. Na vier moei­lij­ke sei­zoe­nen bij Por­to te­ken­de de ex­kam­pi­oe­nen­ma­ker van Standard gis­te­ren een con­tract voor drie jaar bij Roy­al Ant­werp FC. Een club naar zijn hart: am­bi­tie, tra­di­tie, een pas­si­o­neel pu­bliek en een coach met wie hij in 2009 nog de ti­tel pak­te. Bo­lat vindt het al­le­maal terug bij de Great Old. Het eer­ste in­ter­view met het nieu­we Ant­werp­sluit­stuk va­nop de sta­ge in Door­werth. “Ik kijk er enorm naar uit om voor een vol­le Bo­suil te spe­len.”

Je trans­fer hing al een tijd­je in de lucht. Blij dat de deal nu be­klon­ken is?

“Heel te­vre­den. De on­der­han­de­lin­gen lie­pen al een twee­tal we­ken, maar om­dat er nog veel ge­re­geld moest wor­den met Por­to was er wat ver­tra­ging. De laat­ste twee da­gen is al­les ge­luk­kig in een stroom­ver­snel­ling ge­ko­men en zijn de drie par­tij­en er­uit ge­raakt. Ik ben blij dat al­les nu ach­ter de rug is en kijk enorm uit naar de­ze nieu­we uit­da­ging bij Ant­werp.”

Waar­om Ant­werp?

“Ik voel dat de­ze club bij mij past. Er was ook in­te­res­se uit Por­tu­gal en Tur­kije maar na een paar jaar in het bui­ten­land wil­de ik te­rug­ke­ren naar Bel­gië. Maar het is toch voor­al het pro­ject van Ant­werp dat de door­slag heeft ge­ge­ven. Ik voel hier veel am­bi­tie. Ant­werp is een club die in de lift zit. Ik wil er al­les aan doen om van dit ver­haal

mee iets moois te ma­ken.”

Standard, Ga­la­ta­sa­ray, Por­to en nu Ant­werp. Je hebt iets met pas­si­o­ne­le clubs?

“Ik hou wel van dat soort om­stan­dig­he­den: veel druk, veel la­waai en een hel­se sfeer. Ik ben het ge­wend om in zo’n sfeer te spe­len. Ik weet wat het is om in de hel te spe­len (grijnst). Ik kijk er naar uit om in een vol­le Bo­suil te spe­len. Ik heb er zelf nog nooit ge­staan, maar er wel al veel over ge­hoord en van ge­zien.”

De club zocht een doel­man met er­va­ring en lei­ders­ca­pa­ci­tei­ten. Jij leek de ge­knip­te man.

“Bij clubs als Standard en Ga­la­ta­sa­ray heb ik wel wat er­va­ring op­ge­daan. Een lei­der? Ik ben ie­mand die heel aan­we­zig is. Ook op het veld. Als er iets ge­zegd moet wor­den, dan zeg ik het. Ik zie die rol dus ze­ker zit­ten.”

Je wordt ook her­e­nigd met Las­z­lo Bö­lö­ni. Spe­ci­aal om op­nieuw met hem sa­men te wer­ken?

“Ab­so­luut. De sa­men­wer­king met Bö­lö­ni is nog iets waar ik echt naar uit­kijk. Ik weet een beet­je hoe hij in el­kaar zit. Hij is echt het ty­pe coach dat een spe­lers­groep be­ter kan ma­ken. Ant­werp heeft vol­gens mij een uit­ste­ken­de zaak ge­daan door hem naar hier te ha­len.”

Jul­lie won­nen nog sa­men de ti­tel in 2009 met Standard.

“Dat soort mo­men­ten ver­geet je nooit. Ho­pe­lijk kun­nen we hier sa­men een nieuw suc­ces­ver­haal schrij­ven. Mis­schien niet met­een met een ti­tel, maar wel door nieu­we on­ver­ge­te­lij­ke mo­men­ten te be­le­ven.”

De laat­ste ja­ren van je car­ri­è­re wa­ren niet de ge­mak­ke­lijk­ste?

“Klopt. Ik ben dat ook blij dat ik het hoofd­stuk Por­to ach­ter me kan la­ten. Elk sei­zoen op­nieuw uit­ge­leend wor­den (Kay­se­ris­por, Ga­la­ta­sa­ray, Club,

Na­ci­o­nal, Arou­ca, red.) was niet ge­mak­ke­lijk. Ik wist nooit waar ik aan toe was. Bij Ant­werp krijg ik nog eens de kans om iets op te bou­wen. Dat ge­voel heb ik de af­ge­lo­pen ja­ren wel ge­mist.”

Je trans­fer naar Por­to was geen suc­ces?

“Nee, ik heb er nooit een ech­te kans ge­kre­gen. Bij een top­club van dat for­maat weet je dat zo­iets kan ge­beu­ren. Kijk naar mijn con­cur­ren­ten: Hel­ton was een boeg­beeld van de club en daar­na kwam Ca­sil­las, ook niet de min­ste.”

En dan was er nog die mis­luk­te door­tocht bij Club Brug­ge?

“Daar wil ik niet te uit­ge­breid op te­rug­ko­men. Ik weet dat er men­sen zijn die sinds­dien twij­fe­len aan mijn kwa­li­tei­ten. Op het veld zal ik be­wij­zen dat die twij­fels on­te­recht zijn. Bij Club kwam ik aan op de laat­ste dag van de trans­fer­pe­ri­o­de, op een mo­ment dat de ploeg niet draai­de. Nee, ik heb er toen geen goe­de beurt ge­maakt maar het was te mak­ke­lijk om al­le schuld in mijn schoe­nen te schui­ven. Als ik ge­noeg tijd had ge­kre­gen om me goed aan te pas­sen en voor te be­rei­den, dan was mijn ver­haal bij Club Brug­ge he­le­maal an­ders ge­weest.”

Club, Genk, An­der­lecht, Standard, … Er wach­ten pit­ti­ge af­fi­ches.

“Al­le­maal wed­strij­den om naar uit te kij­ken. Te be­gin­nen met An­der­lecht voor ei­gen pu­bliek. Nu is het aan mij om op trai­ning hard te wer­ken en aan de coach en het pu­bliek te to­nen dat ik klaar ben. Dat is mijn eer­ste am­bi­tie. Ik wil er staan voor de club en me­zelf he­le­maal op­nieuw be­wij­zen.”

FOTO BROER 0 VAN DEN BOOM

In het sta­ge­oord van Ant­werp in Door­werth.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.