Meer stap­pen ach­ter­uit dan voor­uit

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - FRANK BUYSE

KV Kort­rijk gaat zijn tien­de sei­zoen op rij in de hoog­ste af­de­ling in. De ne­gen vo­ri­ge ja­ren zon­der gro­te de­gra­da­tie­zor­gen, maar dat zou in het tien­de jaar wel­eens an­ders kun­nen zijn. On­der Hein Van­hae­ze­brou­ck en Yves Van­der­haeg­he toon­de KVK zich on­danks de be­schei­den mid­de­len lang een fris­se Play-off 1-kan­di­daat, maar sinds Johan Wa­lem en Ka­rim Bel­ho­ci­ne (vo­rig sei­zoen een dra­ma­tisch slech­te te­rug­ron­de met am­per 7 op 45) is het al een stuk min­der ple­zant in het Gul­den­spo­ren­sta­di­on.

Er gie­ren daar véél twij­fels rond. De plan­nen rond het nieu­we sta­di­on blij­ven vaag. Er blij­ven ge­ruch­ten dat de Ma­lei­si­sche ei­ge­naar Vin­cent Tan niet af­ke­rig staat te­gen­over een ver­koop. En Bel­ho­ci­ne die werd ont­sla­gen als hoofd­coach, maar nu in dienst blijft als spor­tief ma­na­ger bo­ven de nieu­we coach Yan­nis Ana­sta­siou, wat moet men daar­van den­ken? De Griek zon­der veel adel­brie­ven kreeg trou­wens met­een een con­tract van drie jaar, hoe­veel ri­si­co is dat niet? Top­sco­rer Saadi is dan ook nog ver­van­gen door de Oe­kra­ï­ner Bud­ki­vs­kyi, ook al een twij­fel­ge­val. Net als Ku­mord­zi, nooit he­le­maal door­ge­bro­ken bij Genk. De an­de­re aan­win­sten zijn gro­te­re ze­ker­he­den: flank­ver­de­di­ger Ver­boom brengt er­va­ring, mid­den­vel­der Le­point kracht en pré­sen­ce, doel­man Bruz­ze­se is Kamin­ski waard. Maar het is dui­de­lijk dat de ploeg nog nood heeft aan twee cen­tra­le ver­de­di­gers (Bran­don Me­che­le blijft een op­tie) en een rechts­back. Het blijft voor­lo­pig har­ken.

In­tus­sen heb­ben Zul­te Wa­re­gem en Oos­ten­de bud­get­tair en spor­tief al veel voor­sprong ge­no­men en heb­ben ook de mees­te an­de­re ver­ge­lijk­ba­re clubs (Char­le­roi, Me­che­len, Lo­ke­ren) stap­pen voor­uit ge­zet. Ook ploe­gen als STVV, Waas­land-Be­ve­ren en Ant­werp lij­ken niet zwak­ker dan de Vee­kaa. De lin­ker­ko­lom, laat staan Play-off 1, is dan ook nu al te hoog ge­gre­pen.

Maar de nieu­we coach kreeg al veel lof voor zijn aan­pak en als Bud­ki­vs­kyi er tien à vijf­tien maakt, gek­ke Ted­dy Che­va­lier nog een paar keer ont­ploft, Van der Brug­gen er lijn in krijgt, de de­fen­sie vas­te vorm krijgt, de uit­ge­zui­ver­de kleed­ka­mer een­drach­ti­ger wordt en de thuis­re­pu­ta­tie wordt her­steld, is die 15e plaats mis­schien al te pes­si­mis­tisch. Maar het is wel veel te­ge­lijk dat moet wor­den in­ge­vuld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.