Te wei­nig kwa­li­teit voor rus­tig sei­zoen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - JOCHEN COOREVITS

Een rus­tig sei­zoen in de mid­den­moot. Dat is de wens van Moes­kroen en al wie Les Hur­lus een warm hart toe­draagt. Maar de eer­lijk­heid ge­biedt ons te zeg­gen dat het op­nieuw vech­ten voor het be­houd zal wor­den, al­les­be­hal­ve een mak­ke­lij­ke op­dracht.

Als we de hui­di­ge spe­lers­kern on­der de loep ne­men, stel­len we ons ern­sti­ge vra­gen of er wel vol­doen­de kwa­li­teit aan­we­zig is om dat doel – een rus­tig sei­zoen – über­haupt mo­ge­lijk te ma­ken. Ze­ker om­dat Moes­kroen met Tre­ze­guet en Died­hiou zijn twee smaak­ma­kers van vo­rig sei­zoen ver­loor.

Het be­stuur heeft dan wel al­les in het werk ge­steld om en­ke­le ‘na­men’ aan te trek­ken, en dat luk­te ook deels met de komst van ex-Ro­de Dui­vel Lo­gan Bail­ly en Bru­no Go­deau. Maar ook bij hen zijn vraag­te­kens te plaat­sen. De eer­ste werkt mo­men­teel nog in­di­vi­du­eel zijn fy­sie­ke ach­ter­stand weg, de twee­de werd eer­der al bij Zul­te Wa­re­gem en Oos­ten­de te licht be­von­den. Voorts wierf Moes­kroen – met geld over de brug ko­men blijft moei­lijk voor de He­ne­gou­wers – trans­fer­vrije, re­la­tief on­be­ken­de spe­lers aan en maak­ten heel wat jon­ge ke­rels uit de jeugd­op­lei­ding Fu­tu­ro­sport de over­stap naar de A-kern. Mis­schien kun­nen die jon­gens uit de streek in de toe­komst wat meer sup­por­ters naar Le Ca­non­nier lok­ken, toch ook een se­ri­eus aan­dachts­punt.

Maar er is hoop. In de voor­be­rei­ding maak­te Omar Govea, ge­huurd van Por­to, met­een een goe­de in­druk. De 21-ja­ri­ge Mexi­caan heeft een goe­de pass in de voe­ten. En Se­lim Amal­lah, te­rug­ge­keerd na een sei­zoen bij Tu­be­ke, toon­de al dat hij een jaar­tje rij­per is. Bo­ven­dien maakt de club zich sterk dat er nog een vier­tal ver­ster­kin­gen zit aan te ko­men.

De vraag blijft of het vol­doen­de zal zijn om het be­houd te ver­ze­ke­ren. Coach Red­nic ge­looft al­vast dat zijn kern ster­ker is dan die van vo­rig jaar. Wij twij­fe­len daar­aan, maar wach­ten de start van het sei­zoen af. Eén ding is ze­ker, Moes­kroen zal weer moe­ten bik­ke­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.