In de kijk­cij­fers sco­ren ze wel

Meer dan 700.000 kij­kers zien Red Fla­mes ver­lie­zen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - BEN­JA­MIN PRAET, GUILLAUME MAEBE

Meer dan 700.000 kij­kers, en een piek tot 821.000. In de kijk­cij­fers heb­ben de Red Fla­mes, on­danks de 1­0­ne­der­laag te­gen De­n­e­mar­ken, wel ge­scoord zon­dag­avond. Want bij­na ie­der­een is ge­char­meerd door ons vrou­we­lij­ke elf­tal. “Je moet zo’n match wel in de juis­te con­text be­kij­ken: je moet niet doen als­of twee top­ploe­gen bij de man­nen te­gen el­kaar spe­len”, zegt com­men­ta­tor Ed­dy De­ma­rez.

Ui­ter­aard is zon­dag­avond op Eén een dank­baar slot om te sco­ren, maar bij de open­ba­re om­roep zijn ze aan­ge­naam ver­rast. Een ge­mid­del­de van liefst 706.954 kij­kers: knap voor een zo­mer­va­kan­tie. Kort voor af­flui­ten piek­te dat zelfs tot 821.480 kij­kers, goed voor een markt­aan­deel van 43 pro­cent. En­kel

Het Jour­naal deed (iets­je) be­ter. Een en­ke­ling he­kel­de de soms be­den­ke­lij­ke kwa­li­teit van het spel. Daar­te­gen­over: een veel­voud aan po­si­tie­ve re­ac­ties, voor­al op so­ci­a­le me­dia. Ie­der­een lijkt ge­char­meerd en daar ziet Ed­dy De­ma­rez, die de match van com­men­taar voor­zag, een re­den voor. “De speel­sters zijn enorm ge­pas­si­o­neerd, en dat stra­len ze uit. Ze doen het niet voor het geld - je kunt er niet van leven - en moe­ten er veel vrije tijd in in­ves­te­ren. Je moet enorm ge­mo­ti­veerd zijn om dat vol te hou­den.”

Toch moe­ten we hoog­no­dig stop­pen met man­nen- en vrou­wen­voet­bal te ver­ge­lij­ken, vindt hij. “Je moet daar eer­lijk in zijn: als je een wed­strijd van de Red Fla­mes ziet, mag je niet doen als­of twee top­ploe­gen bij de man­nen te­gen el­kaar spe­len. Je moet door de juis­te bril kij­ken, dan is het ple­zant.” Al wil hij die uit­spraak in één adem even dui­den: “Dat is geen waar­de­oor­deel, dat komt door de fy­sie­ke ver­schil­len. Kracht en snel­heid zijn bij man­nen nu een­maal van een an­de­re or­de.”

Ook voet­balana­list en voor­ma­lig doel­man Geert De Vlie­ger neemt de ver­de­di­ging op zich: “Ik ben een voet­bal­fan. Man­nen, jeugd, vrou­wen, G-voet­bal: ik hou van al­le­maal. Ik be­grijp dat het ‘nee’-kamp graag de ver­ge­lij­king maakt, maar als je spor­ters al­tijd zou ver­ge­lij­ken met de al­ler­bes­te be­oe­fe­naars van die sport­tak, dan zul­len er nog maar wei­nig at­le­ten zijn. Vrou­wen­voet­bal is een sport met kwa­li­tei­ten en met ge­bre­ken. Net zo­als el­ke an­de­re sport.”

En er zit nog rek op de hy­pe rond het vrou­wen­voet­bal in ons land. Dat to­nen de cij­fers bij on­ze noor­der­bu­ren. Daar ke­ken zon­dag­avond liefst 2,1 mil­joen Ne­der­lan­ders naar de wed­strijd tus­sen hun elf­tal en dat van Noor­we­gen. Ter ver­ge­lij­king: dat is zelfs meer dan naar de Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­na­le bij de man­nen (1,8 mil­joen).

“Die cultuur zal ook bij ons nog groei­en, om­dat het ni­veau al­maar stijgt. Er wordt meer ge­ïn­ves­teerd in op­lei­ding en trai­ning. En zo gaat dat bij vrou­wen: wie goed werkt boekt snel­ler voor­uit­gang dan bij de man­nen, want de con­cur­ren­tie is klei­ner. De jon­ge­ren van nu zul­len het wel­dra be­ter doen dan de hui­di­ge ge­ne­ra­tie”, be­sluit De­ma­rez.

Wul­laert

In­mid­dels bracht zelfs een nacht­je sla­pen wei­nig soe­laas bij Ives Ser­neels. “De ne­der­laag te­gen De­n­e­mar­ken is een van de zwaar­ste ont­goo­che­lin­gen uit mijn car­ri­è­re”, ver­tel­de de bonds­coach gis­te­ren. Ser­neels nam ook voor het eerst het woord ‘moe­ten’ in de mond. “We moe­ten nu win­nen te­gen Noor­we­gen.” De coach gaat ook wat aan het schui­ven met zijn elf­tal. Ster­speel­ster Tes­sa Wul­laert be­gint don­der­dag nor­maal niet als spits, wel als num­mer tien, de po­si­tie die ze zelf het liefst be­kleedt.

FOTO PHOTO NEWS

Ont­goo­che­ling zon­dag­avond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.