Geen lap­je vlees zon­der bloed­ver­gie­ten

‘Bes­te slacht­huis van het land’ opent zijn deu­ren in Kalmt­hout om te be­wij­zen dat gru­wel­scè­nes géén da­ge­lijk­se kost zijn

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Reportage -

Eer­der wa­ren er al de hal­lu­ci­nan­te beel­den uit een var­kens­slach­te­rij in Tielt. De­ze week kwam daar nog een gru­we­lijk film­pje van Ani­mal Rights bij waar­in on­for­tuin­lij­ke run­de­ren in Ize­gem met stok­ken en elek­tri­sche prik­ke­laars wer­den be­werkt. Geen won­der dat meer men­sen dan ooit zich zor­gen ma­ken over wat er zich al­le­maal af­speelt ach­ter de mu­ren van een slacht­huis.

We heb­ben het al­le­maal al wel eens ge­zien: een vracht­wa­gen vol var­ken­tjes neemt de af­slag rich­ting het slacht­huis. Het le­vert ge­ga­ran­deerd een stomp in de maag op. Maar een paar uur la­ter ko­pen we een sma­ke­lijk brood­je hesp of bak­ken we een heer­lijk stuk­je vlees. Maar wat is er in tus­sen­tijd pre­cies ge­beurd? “Kom ge­rust kij­ken, wij heb­ben niets te ver­ber­gen”, klinkt het aan de te­le­foon bij Noord­vlees Van Gool. Bij het slacht­huis uit Kalmt­hout, dat 5.000 var­kens per dag of­wel 1,3 mil­joen var­kens per jaar slacht, gaan ze er prat op dat die­ren­wel­zijn een pri­o­ri­teit is. De Bel­gi­sche var­kens die hier ge­slacht en over de he­le we­reld ge­ëx­por­teerd wor­den, ma­ken vol­gens het be­drijf geen gru­wel­scè­nes mee. Noord­vlees Van Gool kreeg in 2011 als eerste Bel­gi­sche slacht­huis het van oor­sprong Ne­der­land­se la­bel Be­ter Le­ven 1 Ster voor de cor-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.