Dui­men voor go­ril­la­ba­by’s

Nieu­we vrouw­tjes­go­ril­la komt Mam­be­le le­ren hoe ze ma­ma moet zijn

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Interview - BIEKE LATHOUWERS

De nieuw­ste aan­winst van de Ant­werp­se Zoo heet Maya­ni, een wes­te­lij­ke laag­land­go­ril­la. Zij krijgt een bij­zon­de­re mis­sie. Be­doe­ling is om haar eerst moe­der te la­ten wor­den om Mam­be­le te to­nen hoe ze ba­by’s moet ver­zor­gen.

In het gloed­nieu­we mens­apen­ver­blijf van de Ant­werp­se Zoo is don­der­dag Maya­ni aan­ge­ko­men. Ze blijft voor­lo­pig nog even ach­ter de scher­men. De die­ren­tuin wil haar de tijd ge­ven om rus­tig te wen­nen aan haar nieu­we om­ge­ving en haar soort­ge­no­ten. Het vrouw­tje wordt door go­ril­lafans om­schre­ven als een heel mooie da­me, erg avon­tuur­lijk en nieuws­gie­rig. Ze is ge­bo­ren in 2001 in de zoo van Bar­cel­o­na, werd met de hand groot­ge­bracht in Stuttg­art en ver­huis­de in 2005 naar Du­blin. Daar werd ze in sep­tem­ber 2011 ma­ma van doch­ter Kam­bi­ri. Ze deed het pri­ma als moe­der. Met Maya­ni in de groep hoopt de Zoo op klei­ne go­ril­la’s. Zil­ver­rug Mata­di lijkt er in elk ge­val klaar voor. Hij heeft met toe­stem­ming van de go­ril­la­vrouw­tjes Ama­ho­ro en Mam­be­le zijn lief­des­beet ge­ge­ven. Als het vrouw­tje die nek­beet aan­vaardt, aan­vaardt ze het man­ne­tje ook als part­ner. Toch was van klein­tjes nog niet met­een spra­ke, want bei­de vrouw­tjes krij­gen de pil. Voor Ama­ho­ro blijft dat zo om­dat zij een oos­te­lij­ke laag­land­go­ril­la is en dus niet mag kwe­ken met Mata­di. Mam­be­la mag dat wel, maar zij kan nog een cur­sus ‘ma­ma-zijn’ ge­brui­ken. In het Duit­se Han­no­ver heeft ze twee jon­gen op de we­reld ge­zet, maar geen van de uk­jes haal­de het. De ver­zor­gers dach­ten dat ze te fel een moe­ders­kind­je was en am­per voor zich­zelf kon zor­gen, laat staan voor jon­gen. Met Maya­ni krij­gen ze een er­va­ren moe­der in de groep. Ze moet de Zoo voor het eerst in ja­ren weer aan een ba­by­go­ril­la hel­pen. Zoofans be­re­ken­den al dat een ba­by te­gen vol­gen­de zo­mer mo­ge­lijk is.

Kweek­pro­gram­ma

Sinds de komst van Mata­di in fe­bru­a­ri 2016, wil de zoo op­nieuw deel­ne­men aan het kweek­pro­gram­ma. Maar de in­tro­duc­tie ver­liep niet vlek­ke­loos. Mata­di pa­ni­keer­de toen go­ril­la­vrouw­tje Ki­ki een epi­lep­ti­sche aan­val kreeg en beet haar arm over. Die moest ge­am­pu­teerd wor­den en hoe­wel Ki­ki leek te her­stel­len, over­leed ze vo­ri­ge zo­mer. Sinds­dien ge­draagt Mata­di zich wel als een heer. Ho­pe­lijk loopt de in­tro­duc­tie met Maya­ni zo­als het hoort.

FOTO JAYNE EIFFERT

Go­ril­la­ma­ma Maya­ni in de zoo van Du­blin.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.