“Dit was be­doeld om gro­te scha­de aan te rich­ten”

Ge­ïm­pro­vi­seer­de bom ver­wondt 29 me­tro­rei­zi­gers

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Buitenland -

in­stens 29 rei­zi­gers raak­ten ge­wond door de ge­ïm­pro­vi­seer­de bom die gis­te­ren ont­plof­te in de Lon­den­se me­tro. De men­se­lij­ke ra­va­ge had veel gro­ter kun­nen zijn als de bom vol­le­dig was ge­ëx­plo­deerd.

Het spring­tuig zat in een plas­tic em­mer­tje in een koel­zak van su­per­markt Lidl. De ont­plof­fing vond plaats om 8.20u in vol­le och­tend­spits op de Dis­trict Li­ne, vlak bij sta­ti­on Parsons Gr­een. Het me­tro­stel zat vol kin­de­ren en vol­was­se­nen on­der­weg naar school en werk, toen de bom in de laat­ste wa­gon ont­plof­te. “Ik hoor­de een lui­de knal aan de an­de­re kant van het me­tro­stel”, ver­telt ge­tui­ge Peter Crow­ley aan de BBC. “Daar­na vloog een vuur­bal over mijn hoofd die al mijn haar ver­schroei­de.”

Blin­de pa­niek

Min­stens 29 rei­zi­gers wer­den ge­wond naar het zie­ken­huis over­ge­bracht. De mees­te had­den net als Peter brand­won­den in het ge­zicht of op ar­men en be­nen. Er vie­len ook ge­won­den toen de me­tro­rei­zi­gers naar bui­ten pro­beer­den te ge­ra­ken. “Ie­der­een be­gon te lo­pen, het was blin­de pa­niek”, zegt Sa­rah Hick­son (31) aan de krant Dai­ly Mail. “Voor mij lie­pen een zwan­ge­re da­me en een school­jon­gen. Ze wer­den ver­plet­terd op de trap­pen. Het me­tro­per­so­neel pro­beer­de al­les on­der con­tro­le te krij­gen, maar ie­der­een schreeuw­de. Ui­t­ein­de­lijk kon­den ze de mas­sa toch ach­ter­uit stu­wen, zo­dat de jon­gen en de zwan­ge­re vrouw op­nieuw kon­den recht­staan.” Als de bom he­le­maal ont­ploft was, zou­den er wel­licht do­den ge­val­len zijn. De Me­tro­po­li­tan Po­li­ce spreekt over een ge­ïm­pro­vi­seerd ex­plo­sief dat door de ter­ro­rist thuis werd ge­maakt. De bom werd ver­moe­de­lijk met een ti­mer tot ont­plof­fing ge­bracht na­dat de ter­ro­rist was uit­ge­stapt. Uit de zak hin­gen draad­jes en kerst­licht­jes. Ter­reur­groep IS heeft de ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de aan­slag in­mid­dels op­ge­ëist via haar pers­bu­reau Amaq.

Drei­gings­ni­veau op­ge­trok­ken

“Dit ap­pa­raat was be­doeld om gro­te scha­de aan te rich­ten”, zei de Brit­se pre­mier The­re­sa May in een in­ter­view. “Mijn ge­dach­ten zijn bij de slacht­of­fers en bij de hulp­dien­sten die op­nieuw snel en moe­dig re­a­ge­ren op een ter­ro­ris­tisch in­ci­dent.” Gis­te­ren­mid­dag werd een spoed­ver­ga­de­ring bij­een­ge­roe­pen met de bur­ge­mees­ter van Lon­den en de Brit­se pre­mier. Het drei­gings­ni­veau werd op­ge­trok­ken van ‘ern­stig’ naar ‘kri­tiek’. Dat is het hoog­ste ni­veau en be­te­kent dat op elk mo­ment een aan­slag kan ge­beu­ren.

De ter­ro­rist werd in­tus­sen gei­den­ti­fi­ceerd via ca­me­ra­beel­den, maar gis­ter­avond nog niet op­ge­pakt. SILKE REMMERY

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.