Zelfs han­den­vrij is bel­len te ge­vaar­lijk

Vol­gens ex­pert kun­nen be­stuur­ders gsm best uit­zet­ten tij­dens rij­den

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Dossier -

Niet al­leen al­co­hol is een gro­te boos­doe­ner in het ver­keer. Ook gsm­ge­bruik ach­ter het stuur is een pro­bleem. “On­der­zoek wijst uit dat han­den­vrij bel­len bij­na even ge­vaar­lijk is als met de te­le­foon in je hand”, zegt mo­bi­li­teits­ex­pert Dirk Lau­wers.

Hij ver­wijst daar­mee naar een Au­stra­lisch on­der­zoek. “Het pra­ten en luis­te­ren naar de per­soon aan de an­de­re kant van de lijn, leidt de aan­dacht even­goed af van de weg. Ook als je de te­le­foon niet vast­houdt”, zegt Lau­wers. “Dat is nog an­ders dan pra­ten met de per­soon die naast je zit in de au­to. Die pas­sa­gier kan je mee at­tent ma­ken op ge­vaar­lij­ke si­tu­a­ties op de weg, om­dat hij die si­tu­a­ties mee ziet aan­ko­men. Ie­mand die niet in de wa­gen zit, kan dat na­tuur­lijk niet.”

HOE GE­VAAR­LIJK IS EEN SMS?

“Een sms stu­ren is nog ge­vaar­lij­ker dan bel­len. Bij het ver­stu­ren van een sms zijn au­to­mo­bi­lis­ten ge­mid­deld vier keer zo­veel tijd met hun ogen van de weg dan wan­neer ze geen sms stu­ren”, zegt Lau­wers. “Het bes­te is dus om je te­le­foon uit te zet­ten als je rijdt. Zo kan je ook niet wor­den af­ge­leid.” Uit het on­der­zoek blijkt ook dat een bel­len­de au­to­mo­bi­list ge­vaar­lij­ker is dan een be­stuur­der die een beet­je al­co­hol heeft ge­dron­ken. “Een be­stuur­der re­a­geert tot 50% tra­ger wan­neer hij aan het bel­len is. Een be­stuur­der die 0,08 pro­mil­le al­co­hol in het bloed heeft, re­a­geert 30% tra­ger”, zegt Dirk Lau­wers.

FOTO PATRICK DE ROO

Ex­pert Dirk Lau­wers

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.