Slim­me ver­keers­lich­ten hel­pen Til­burg­se se­ni­o­ren over­ste­ken

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Drie Over Zeven -

Til­burg­se se­ni­o­ren be­schik­ken sinds en­ke­le maan­den over een app die er­voor zorgt dat ze lan­ger groen licht heb­ben bij het over­ste­ken van de straat. Er is één voor­waar­de: de se­ni­o­ren moe­ten een smartpho­ne heb­ben.

be­paald Ne­der­land­seEn­ke­le heb­ben se­ni­o­ren­druk stad kruis­punt­de die moe­ten­app vaak ge­ïn­stal­leerd.in over­ste­ken,een­de dat Het bij gaat suc­ces om wordteen proef­pro­ject­uit­ge­breid naar an­de­re de­len van Til­burg. De ver­keers­lich­ten op het kruis­punt de­tec­te­ren dank­zij de app de ou­de­re per­soon en ge­ven die meer tijd om de an­de­re kant van het kruis­punt te be­rei­ken. De app merkt ook blin­de ge­brui­kers op en scha­kelt au­to­ma­tisch ’s nachts het ge­luids­sig­naal bij ver­keers­lich­ten weer in. Nor­maal staan de­ze ‘tik­kers’ ’s avonds uit om ge­luids­over­last te ver­mij­den.

Deu­ren en slag­bo­men be­die­nen

De app is een voor­proef­je op de stad van de toe­komst. Een stad waar geen druk­knop­pen op de ver­keers­lich­ten meer no­dig zijn, maar ver­keers­lich­ten zelf na­den­ken en de ver­keers­cir­cu­la­tie slim re­ge­len. “Dank­zij een der­ge­lij­ke app kan een ver­keers­licht straks ook een fiet­ser zien en eer­der op groen sprin­gen om hem groen te ge­ven’’, zegt Mar­tin de Vries van het in mo­bi­li­teit ge­spe­ci­a­li­seer­de be­drijf Dyn­niq. De test moet ook de weg vrij­ma­ken voor an­de­re toe­pas­sin­gen in de stad. On­der meer deu­ren van pu­blie­ke ge­bou­wen en slag­bo­men van par­keer­ga­ra­ges kun­nen op die ma­nier be­diend wor­den door men­sen.

“Het kruis­punt is niet de mak­ke­lijk­ste lo­ca­tie van de stad. We had­den ook een kruis­punt in het bui­ten­ge­bied kun­nen kie­zen. Maar hier is het juist een uit­da­ging die ons een goed beeld geeft van de ef­fi­ci­ën­tie van het sys­teem’’, zegt de Til­burg­se pro­ject­ver­ant­woor­de­lij­ke Mark Clij­sen.

FOTO BELGA

Dank­zij de app staan se­ni­o­ren min­der lang voor het rood.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.