Eerste fiets­ca­fé wil Brus­sel ver­o­ve­ren

Uit­ba­ters te­ke­nen sa­men met stad mo­bi­li­teits­plan uit

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Drie Over Zeven - PATRICK VAN DE PERRE www.kring­kring.com.

Brus­sel heeft sinds de­ze week een fiets­ca­fé. Ca­fé Kring in de Dansaert­buurt moet een ont­moe­tings­plaats wor­den voor fiets­lief­heb­bers. Men­sen kun­nen er eten en drin­ken, maar ook fiet­sen hu­ren en ko­pen. De be­lang­rijk­ste re­den om het ca­fé te ope­nen, is om men­sen aan te zet­ten om va­ker de fiets te ge­brui­ken.

“De naam Kring staat zo­wel voor de cir­kel van het wiel als van de ge­zel­lig­heid on­der vrien­den”, zeg­gen de ei­ge­naars. Ze ko­zen voor een Ne­der­lands­ta­li­ge naam om zo­wel Ne­der­lands- als Frans­ta­li­gen aan te trek­ken. Kring wil een ont­moe­tings­plaats zijn. Noem het een cre­a­tief stadsla­bo waar na­ge­dacht wordt over in­tel­li­gen­te mo­bi­li­teit. Er staan on­der meer we­ke­lijk­se uit­stap­jes in de streek rond de hoofd­stad op het pro­gram­ma.

Dia­loog met over­heid

“Maar er zul­len ook se­ri­eu­ze za­ken aan bod ko­men, zo­als inf­over­ga­de­rin­gen en een dia­loog met de over­heid om sa­men de toe­komst van de hoofd­stad uit te te­ke­nen. Het doel is al­tijd het­zelf- de: zo veel mo­ge­lijk men­sen op de fiets krij­gen”, zegt de Fran­se me­de-ei­ge­naar Ju­lien Gui­raud. Hij staat ook aan het hoofd van Liz­bi­ke, dat met de stad Brus­sel rond de ta­fel gaat zit­ten over het fiets­ver­keer in de hoofd­stad. Via Kring zal Liz­bi­ke ook lea­sing- for­mu­les aan­bie­den. “In­ves­te­ren in een bak­fiets om Brus­sel op een an­de­re ma­nier te le­ren ken­nen, is een van­zelf­spre­ken­de be­slis­sing wan­neer je mo­bi­li­teit en stads­ont­wik­ke­ling in be­schou­wing

“Het doel is al­tijd het­zelf­de bij on­ze eve­ne­men­ten: zo veel mo­ge­lijk men­sen op de fiets krij­gen.” Ju­lien Gui­raud, me­dee­i­ge­naar

neemt. Met een elek­tri­sche fiets kan je op de Kunst­berg fiet­sen zon­der te zwe­ten. Een plooi­fiets is de ide­a­le op­los­sing voor fo­ren­zen”, gaat Ju­lien Gui­raud ver­der. Maar fiet­sen zijn vaak duur en men­sen we­ten niet al­tijd wat het bes­te bij hen past. “Daar­om kun­nen ge­ïn­te­res­seer­den fiet­sen hu­ren en la­ter fiet­sen lea­sen. Dat is voor­al voor duur­de­re exem­pla­ren, zo­als een bak­fiets of een car­bon­fiets, voor veel men­sen een op­los­sing”, zegt de ini­ti­a­tief­ne­mer.

Re­pa­re­ren

Hoe­wel Kring de fo­cus op fiet­sers legt, is ie­der­een wel­kom in het ca­fé. “Be­zoe­kers kun­nen er een hap­je eten of iets drin­ken, brun­chen op zon­dag, bio­pro­duc- ten ko­pen of mu­zi­ka­le of li­te­rai­re eve­ne­men­ten bij­wo­nen. Op die ma­nier ho­pen we een zo breed mo­ge­lijk pu­bliek te trek­ken en ook toe­val­li­ge voor­bij­gan­gers te lok­ken”, legt Ju­lien Gui­raud uit. Daar­naast wor­den er na­tuur­lijk ook fiet­sen en bij­be­ho­ren­de ac- ces­soi­res ver­kocht en is er een re­pa­ra­tie-ate­lier waar u zelf aan uw fiets kunt sleu­te­len.

FOTO RR

Ju­lien Gui­raud, me­de­ei­ge­naar van fiets­ca­fé Kring.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.