Op naar de kaap van 200.000 eu­ro

The­a­ter­ga­ra­ge stelt eerste na­jaars­sei­zoen sa­men, maar zoekt nog steeds ex­tra cen­ten

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Stad - DO­MI­NI­QUE PIEDFORT www.the­a­ter­ga­ra­ge.be

De The­a­ter­ga­ra­ge in de Bouw­han­del­straat trapt op 30 sep­tem­ber haar eerste sei­zoen af met een voor­stel­ling van War­re Borg­mans. Een voor­lo­pig hoog­te­punt in een suc­ces­ver­haal dat de buurt zelf schrijft.

De The­a­ter­ga­ra­ge kwam be­gin ju­li in han­den van buurt­be­wo­ners, die de klei­ne schouw­burg in Nieuw-Bor­ger­hout via een co­ö­pe­ra­tie­ve kon­den ko­pen. Het pand was eer­der in han­den van The­a­ter Tol. Toen dat ge­zel­schap naar Ber­chem ver­huis­de, kwam de po­di­um­plek leeg te staan. Bij de buurt­be­wo­ners groei­de toen een wild plan: waar­om niet zelf ko­pen? Er een buurt­huis en een klein cul­tu­reel cen­trum van ma­ken was het doel. Dat op­zet lijkt te sla­gen. Op za­ter­dag 30 sep­tem­ber ko­men War­re Borg­mans en Jok­ke Schreurs uit het na­bije Deur­ne-Zuid langs met het pro­gram­ma Blè­ten. Op de af­fi­che nog meer na­men van be­ken­de buurt­be­wo­ners. Ac­teur Gert Jo­chems woont twee stra­ten ver­der. Hij brengt op 7 ok­to­ber sa­men met Vi­tal­ski De avon­tu­ren van de Fa­mi­lie Wrink­ler. En Tom Hannes steekt op 25 no­vem­ber het Te Boe­lae­r­park over om een le­zing te ko­men ge­ven over De flin­ter­dun­heid van het be­staan. Wie nog een straf­fe naam zoekt, komt uit bij de voor­stel­ling Biecht van Raf Wal­schaerts op 18 no­vem­ber. En op 14 de­cem­ber speelt Nee­ka een try­out voor haar nieu­we al­bum in de The­a­ter­ga­ra­ge. Daar­naast is er al een vijf­tal fa­mi­lie­voor­stel­lin­gen ge­boekt. De jon­ge fans van Sin­ter­klaas krij­gen op 29 no­vem­ber bij­voor­beeld Het Swin­gend Sint­con­cert ca­deau van Rood­vonk. Ou­der dan 4 jaar zijn, is wel de bood­schap.

Fi­nan­ci­ë­le plaat­je nog niet rond

“Wat in het na­jaar volgt, is een mix van voor­stel­lin­gen – ook voor scho­len – the­a­ter, mu­ziek, le­zin- gen en work­shops”, meldt woord­voer­ster Cien Schel­kens. Al­le voor­stel­lin­gen spe­len ten voor­de­le van de The­a­ter­ga­ra­ge, met dank aan de buurt­be­wo­ners en de kun­ste­naars. Wat en­ke­le maan­den ge­le­den on­denk­baar was, is daar­mee een feit. De The­a­ter­ga­ra­ge, mo­men­teel in han­den van meer dan 400 co­ö­pe­ran­ten, wordt een cul­tu­re­le buurt­plaats waar ont­moe­ting, dia­loog, schoon­heid, be­le­ving en ver­vlech­ting cen­traal staan. Maar on­danks de con­cre­te in­vul­ling voor het na­jaar is het fi­nan­ci­ë­le plaat­je nog niet rond. Er wor­den nog steeds co­ö­pe­ran­ten ge­zocht die mee ei­ge­naar wil­len wor­den van het buurt­cen­trum. Mo­men­teel staat de tel­ler op 150.000 eu­ro. Dat be­drag werd in drie maan­den tijd ver­za­meld. Maar er is 325.000 eu­ro no­dig om het pand de­fi­ni­tief te ver­wer­ven. Te­gen eind sep­tem­ber moet de kaap van de 200.000 eu­ro ge­haald zijn. “Op on­ze web­si­te staat ‘we gaan door’. Maar ei­gen­lijk zijn we nu half­weg”, zegt drij­ven­de kracht Koen Huy­b­reghts. “On­ze droom is waar­ge­maakt, het eerste pro­gram­ma is er. Nu moet de The­a­ter­ga­ra­ge zich ver­der ver­ko­pen aan het pu­bliek.” De The­a­ter­ga­ra­ge, die plaats biedt aan 150 men­sen, is ook nog op zoek naar vrij­wil­li­gers. El­ke woens­dag tus­sen 14 en 17u kan je in de Bouw­han­del­straat 72 te­recht voor een in­fo­mo­ment. Met de fiets ko­men, is de bood­schap. En via uit­ba­ting@the­a­ter­ga­ra­ge.be mag ie­der­een zelf een voor­stel doen voor een work­shop.

FOTO JORIS HERREGODS

Cham­pag­ne in ju­li, toen de buurt de The­a­ter­ga­ra­ge kon aan­ko­pen via een co­ö­pe­ra­tie­ve.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.