Koe­riers ste­len dia­man­ten

Open­baar mi­nis­te­rie vor­dert twee jaar cel te­gen zaak­voer­der Sa­na BVBA

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad -

Het open­baar mi­nis­te­rie heeft twee jaar cel ge­vor­derd te­gen de zaak­voer­der van een koe­rier­be­drijf die ver­dacht wordt van een reeks dief­stal­len van dia­man­ten en ju­we­len. Een per­so­neels­lid ris­keert één jaar cel.

Het in­mid­dels fail­lie­te Ant­werp­se koe­rier­be­drijf Sa­na BVBA werk­te als on­der­aan­ne­mer voor het in­ter­na­ti­o­na­le pak­jes­be­drijf TNT. Het be­drijf­je ver­zorg­de in op­dracht van TNT on­der meer trans­por­ten van klei­ne pak­ket­ten dia­man­ten, ju­we­len en sie­ra­den. Tus­sen 15 ju­li 2014 en 24 fe­bru­a­ri 2015 ver­dwe­nen er 27 pak­ket­ten met voor­na­me­lijk dia­man­ten, ju­we­len en sie­ra­den. De ge­du­peer­de be­drij­ven zijn voor­al dia­mant­han­de­laars en ju­we­liers zo­als het be­ken­de Wou­ter & Hen­d­rickx aan de Steen­hou­wers­vest in Ant­wer­pen. De ge­sto­len goe­de­ren heb­ben een waar­de van meer dan 100.000 eu­ro. Het Ant­werp­se par­ket start­te een on­der­zoek naar de da­ders van de lan­ge reeks dief­stal­len. Uit het on­der­zoek kwa­men Zak­aria M., de zaak­voer­der van Sa­na BVBA, en zijn me­de­wer­ker Omar T. als ver­dach­ten naar vo­ren. Vol­gens het par­ket ver­dwe­nen de waar­de­vol­le la­din­gen tel­kens als het duo trans­por­ten voor TNT ver­zorg­de. “Op de dag dat een spe­ci­fiek ty­pe hor­lo­ge werd ge­sto­len, deed hoofd­ver­dach­te Zak­aria M. op zijn smartpho­ne op­zoe­kin­gen naar dat ty­pe uur­werk. Pi­kant de­tail: toen Zak­aria M. een maand af­we­zig was door ziek­te, wer­den er geen dief­stal­len vast­ge­steld.” Vol­gens het open­baar mi­nis­te­rie kreeg Zak­aria M. hulp van zijn me­de­wer­ker Omar T., maar die ont­kent met klem iets met de dief­stal­len te ma­ken te heb­ben.

La­cu­nes

“Er is geen en­kel be­wijs dat mijn cli­ënt ook maar één dief­stal heeft ge­pleegd”, al­dus zijn ad­vo­caat Sam Vla­min­ck. “De speur­ders schrij­ven zelf in hun dos­sier dat ze niet kun­nen na­gaan in wiens han­den be­paal­de pak­ket­ten zijn ge­weest. Uit af­ge­luis­ter­de te­le­foon­ge­sprek­ken blijkt zelfs dat mijn cli­ënt een col­le­ga ver­denkt van dief­stal­len. In dat ge­sprek zegt hij let­ter­lijk dat hij daar­mee niets te ma­ken wil heb­ben.” Ook Tim Smet, de raads­man van Zak­aria M., leg­de een aan­tal la­cu­nes in het on­der­zoek bloot. “Het is on­dui­de­lijk wie die ge­sto­len pak­ket­ten pre­cies in han­den heeft ge­had. Er zijn tien­tal­len an­de­re mo­ge­lij­ke ver­dach­ten, maar daar is geen on­der­zoek naar ge­daan.” JORIS VAN DER AA

FOTO VICTORIANO MORENO

Ju­we­liers­zaak Wou­ter & Hen­d­rickx is een van de ge­du­peer­de be­drij­ven in het dos­sier.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.