“Mijn do­cu over Ant­werp is er niet al­leen voor sup­por­ters”

Re­gis­seur Luk Wyns mikt met bios­coop­do­cu­men­tai­re ‘Ta­ke Us Ho­me’ over laat­ste twee be­wo­gen sei­zoe­nen van R. Ant­werp FC niet al­leen op sup­por­ters

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Voorzijde Pagina -

Sa­men met Bob De­jongh en Tim Sle­gers re­gis­seer­de Luk Wyns Ta­ke Us Ho­me, een zin­de­ren­de bios­coop­do­cu­men­tai­re over de laat­ste twee sei­zoe­nen van Roy­al Ant­werp FC in de ver­geet­put van het Bel­gisch voet­bal. Groei­en­de hoop, die­pe el­len­de, to­ta­le an­ar­chie én on­ver­wach­te eu­fo­rie, het werd een rol­ler­coas­ter van emo­ties.

Er is een beeld uit Ta­ke Us Ho­me dat al da­gen op ons net­vlies staat ge­brand. In de kleed­ka­mer na de ge­won­nen play-off­match op 11 maart in Roe­se­la­re, waar Ant­werp de ti­tel in 1B bin­nen­haal­de, staat Wil­li­am Owu­su bo­ven­op een ta­fel. De min­za­me Gha­ne­se spits staat niet te dan­sen of te brul­len. Nee, ter­wijl over­al rond hem het pan­de­mo­ni­um heerst, legt Owu­su plicht­be­wust de pa­ne­len die re­ser­ve­kee­per An­to­nio Je­zina eer­der in to­ta­le eu­fo­rie uit het pla­fond had ge­sla­gen, te­rug op hun plaats. Het zijn de­tails als de­ze die de film boven de ge­mid­del­de voet­bal­do­cu­men­tai­re op­til­len. Wyns en zijn crew kre­gen van de club toe­gang tot plek­ken waar de sup­por­ters nooit kun­nen ko­men. “Toen Ge­of­fry Hai­re­mans in de laat­ste mi­nu­ten van de laat­ste com­pe­ti­tie­wed­strijd van vo­rig sei­zoen te­gen Lom­mel de be­slis­sen­de pe­nal­ty scoor­de, wist ik: dit is een film waard”, ver­telt Luk Wyns. “En kor­te tijd la­ter kreeg ik een mail van VRT­re­gis­seur Bob De­jongh. Hij schreef: ‘Ik ben al ja­ren­lang sup­por­ter van Ant­werp en ik zou een re­por­ta­ge wil­len ma­ken over dit on­waar­schijn­lij­ke sei­zoen’. We zijn sa­men in zee ge­gaan. Ah ja, Bob is én een die­hard Ant­werp­fan én een pro­fes­si­o­nal ge­spe­ci­a­li­seerd in non­fic­tie. Hij kon mij, een fic­tie­ma­ker, per­fect in­wij­den in de kunst van de do­cu­men­tai­re. In zijn vrije tijd heeft hij het ver­haal ge­struc­tu­reerd en ik heb mijn fic­tie-er­va­ring ge­bruikt om er emo­tie aan toe te voe­gen. En ja, we had­den er een ge­wo­ne tvdo­cu­men­tai­re van kun­nen ma­ken, maar het ver­haal van de laat­ste twee jaar was zó sterk en in­druk­wek­kend: op­komst, on­der­gang en on­ver­wacht re­veil na een waan­zin­ni­ge twist. Je had het niet zelf kun­nen ver­zin­nen. En ja, het ge­voel van ver­los­sing na meer dan tien jaar in eerste klas­se gaf de door­slag. Dit was té groot en té mooi om te be­per­ken tot een do­cu­men­tai­re van 25 mi­nuut­jes op tv.”

De voor­bije ja­ren was je al­om­te­gen­woor­dig op Ant­werp. Ben je al van kinds af aan fan van de club? Nee, ik wist wel van het be­staan van Ant­werp af, maar mijn ou­ders wa­ren geen sup­por­ters. Ik heb het dus niet van thuis mee­ge­kre­gen. Voor mij is het pas be­gon­nen toen ik aan het eind van de ja­ren ze­ven­tig op de Stu­dio Her­man Teir­lin­ck kwam en vrien­den me mee­na­men naar de Bo­suil. Maar na mijn stu­dies kon ik bij­na nooit meer gaan kij­ken. Als ac­teur stond ik vrij­dag, za­ter­dag en zon­dag op de plan­ken, eerst in the­a­ter­stuk­ken, la­ter met mijn so­lo­voor­stel­lin­gen. Pas toen ik daar­mee op­ge­hou­den ben, ging ik nog eens kij­ken. Ant­werp speel­de al een tijd in twee­de klas­se. Er za­ten 3.000 of 4.000 fans, die er on­danks het be­lab­ber­de voet­bal toch ge­wel­dig voor aan het gaan wa­ren. Dat was on­ge­zien én aan­ste­ke­lijk. Ik be­gon steeds meer te gaan en de laat­ste drie jaar heb ik zo goed als al­le mat­chen ge­zien, uit en thuis. En zo raak­te ik via een van mijn toen­ma­li­ge sta­gi­airs Tim ‘Pen­nie’ Sle­gers, die nu voor mij werkt maar toen zijn eind­werk over Ant­werp maak­te, be­trok­ken bij RAFC.TV, het on­li­ne­ka­naal van de club. Twee jaar heb­ben we dat ge­daan. Op vrij­wil­li­gers­ba­sis. Een deel van dat werk was de ba­sis voor de film.

Waar­om heb je dat gra­tis ge­daan? Om­dat ik het ge­voel had dat ik te­rug thuis­kwam. Ik was ge­luk­kig, om­ringd door 15.000 men­sen die pre­cies het­zelf­de wil­len. Vrien­den. De goe­de men­sen die al ja­ren de film­pjes voor RAFC.TV maak­ten, za­gen dat hun werk nu be­ter ge­mon­teerd

FOTO'S BELGAPLUS, DBA, PATRICK HATTORI

FOTO RR

Luk Wyns met de kam­pi­oe­nen­be­ker.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.