“Meer wijk­agen­ten en kan­to­ren”

Kris Pee­ters (CD&V) wil vei­lig­heids­be­leid om­gooi­en: et­nisch pro­fi­le­ren te­gen­gaan en po­li­tie­kan­to­ren moe­ten ’s nachts weer open

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Voorzijde Pagina - CHRISTOF WILLOCX

Kris Pee­ters, in Ant­wer­pen voor CD&V kan­di­daat-bur­ge­mees­ter bij de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen in 2018, kraakt in een ge­sprek met uw krant het politiebeleid van zijn po­li­tie­ke ri­vaal Bart De We­ver (N-VA). “Ik wil meer wijk­agen­ten en er moe­ten ’s nachts weer kan­to­ren open. Als uw hand­tas wordt ge­sto­len, moet u dat dáár kun­nen aan­ge­ven. Als u daar­voor moet bel­len en op een keu­ze­me­nu te­recht­komt, is de kans groot dat u het op­geeft en de dief­stal niet meldt.”

Kris Pee­ters, bij de vol­gen­de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen lijst­trek­ker van CD&V in Ant­wer­pen, heeft zijn vei­lig­heids­pro­gram­ma klaar. Pee­ters pleit voor meer wijk­agen­ten in Ant­wer­pen en po­li­tie­kan­to­ren die ’s nachts hun deu­ren weer ope­nen. Hij haalt het po­li­tie­korps van Me­chels bur­ge­mees­ter Bart So­mers (Open Vld) als gro­te voor­beeld aan en zet zich af te­gen Bart De We­ver (N­VA). “Het is jam­mer dat de Ant­werp­se bur­ge­mees­ter na de re­cen­te in­ci­den­ten niet in dia­loog is ge­gaan met de in­wo­ners van Bor­ger­hout.”

Uw par­tij heeft een eerste be­leids­no­ta klaar voor vei­lig­heid in Ant­wer­pen. Daar­in pleit CD&V voor een ‘alert’ be­stuur. Wat be­doelt u daar­mee? Kris Pee­ters: Alert be­stuur be­te­kent dat het on­ze pri­o­ri­teit is om mis­da­den en on­vei­lig­heid te voor­ko­men. Pre­ven­tie is het start­punt. Re­pres­sie is het slot­stuk. We wil­len cri­mi­ne­le fei­ten hard aan­pak­ken. Maar we gaan in te­gen de term ‘ge­wa­pend be­stuur’ (wan­neer een ge­meen­te­be­stuur en de po­li­tie kun­nen op­tre­den nog voor er cri­mi­ne­le da­den zijn ge­pleegd, bij­voor­beeld door ge­ra­di­ca­li­seer­de jon­ge­ren te scha­du­wen, red.) die de hui­di­ge bur­ge­mees­ter van Ant­wer­pen naar vo­ren schuift.

Wat wilt u dan con­creet doen om de cri­mi­na­li­teit in Ant­wer­pen te ver­la­gen? Om te be­gin­nen wil­len we meer wijk­agen­ten in­zet­ten. Wijk­agen­ten wor­den van­daag in Ant­wer­pen on­vol­doen­de als pri­o­ri­teit be­schouwd. Een wijk­agent is noch­tans van on­schat­ba­re waar­de. Hij weet waar er mo­ge­lij­ke pro­ble­men zijn en heeft voe­ling met be­wo­ners van een buurt. De wijk­agent moet in de eerste plaats een vriend zijn van de men­sen. Als ie­mand een pro­bleem heeft, moet hij bij de wijk­agent te­recht­kun­nen. We vin­den ook dat meer po­li­tie­kan­to­ren ’s nachts open moe­ten zijn. Het hui­di­ge be­stuur heeft de mees­te kan­to­ren ’s nachts ge­slo­ten. Sinds die slui­ting is het aan­tal mel­din­gen van cri­mi­na­li­teit ge­daald. Die da­ling is be­grij­pe­lijk. Als uw hand­tas bij­voor­beeld wordt ge­sto­len, moet u dat kun­nen aan­ge­ven in het po­li­tie­kan­toor. Als u daar­voor moet bel­len en op een keu­ze­me­nu te­recht­komt, is de kans groot dat die per­soon het op­geeft en de dief­stal niet meldt. Dat moe­ten we ver­mij­den. Wel­ke kan­to­ren in Ant­wer­pen we ’s nachts weer wil­len ope­nen, be­slis­sen we la­ter.

Heel wat men­sen uit bij­voor­beeld Bor­ger­hout heb­ben niet veel ver­trou­wen in de po­li­tie. De­ze maand wer­den er op de Turn­hout­se­baan nog agen­ten aan­ge­val­len door om­stan­ders. Wie geen res­pect heeft voor de po­li­tie, moet daar­voor wor­den ge­straft. Maar we moe­ten in­ves­te­ren in een be­ter con­tact tus­sen de po­li­tie en de bur­ger. Er moet bij­voor­beeld op­nieuw meer wor­den in­ge­zet op be­mid­de­lings­teams. Die teams be­staan uit po­li­tie­agen­ten die langs­gaan bij men­sen thuis, bij­voor­beeld bij jon­ge­ren die het ri­si­co lo­pen om te ra­di­ca­li­se­ren. De agen­ten kun­nen dan in ge­sprek gaan met de jon­ge­ren en hun fa­mi­lies, om zo een ver­trou­wens­band op te bou­wen. De be­mid­de­lings­teams zijn de laat­ste ja­ren af­ge­bouwd. Dat be­leid moe­ten we om­ke­ren.

Uw par­tij maakt al ja­ren deel uit van het Ant­werp­se stads­be­stuur. Ja, en ik neem daar de vol­le ver­ant­woor­de­lijk­heid voor. Ik ga op dit vlak nie­mand met de vin­ger wij­zen. Maar we wor­den nu ge­con­fron­teerd met pro­ble­men in on­der meer Bor­ger­hout. De vraag is dus voor­al wat we daar in de toe­komst aan gaan doen.

In een in­ter­view met de­ze krant zei bur­ge­mees­ter Bart De We­ver vo­ri­ge week: “Kijk naar de foto’s van de da­ders in Bar­cel­o­na. Op de Turn­hout­se­baan kom je ge­mak­ke­lijk man­nen van dat ty­pe te­gen.” Toen ik dat las, heb ik mijn wenk­brau­wen toch even ge­fronst. Het kan echt niet dat een bur­ge­mees­ter zul­ke uit­spra­ken doet. Dat is niet wijs en werkt con­tra­pro­duc­tief. Som­mi­ge be­vol­kings­groe­pen kun­nen zich hier­door ge­vi­seerd voe­len en zich af­wen­den van de Ant­werp­se sa­men­le­ving. Het heeft noch­tans geen en­ke­le zin om ge­meen­schap­pen met de vin­ger te wij­zen. Ik vind het ove­ri­gens erg jam­mer dat de Ant­werp­se bur­ge­mees­ter na de re­cen­te in­ci­den­ten niet in dia­loog is ge­gaan met de in­wo­ners van Bor­ger­hout. Bor­ger­hout is trou­wens niet eens het ge­bied waar de mees­te cri­mi­na­li­teit is. In het dis­trict Ant­wer­pen wa­ren er vo­rig jaar 140 cri­mi­ne­le fei­ten per dui­zend in­wo­ners. In Bor­ger­hout wa­ren dat 59 cri­mi­ne­le fei­ten per dui­zend in­wo­ners.

Veel Ant­wer­pe­na­ren van al­loch­to­ne af­komst voe­len zich ge­vi­seerd, bij­voor­beeld om­dat ze door de po­li­tie va­ker wor­den ge­con­tro­leerd dan hun au­toch­to­ne stads­ge­no­ten. Van­daag wor­den men­sen van be­paal­de ge­meen­schap­pen te pas en te on­pas door agen­ten ge­vraagd om hun iden­ti­teits­kaart te la­ten zien. Ze­ker bij jon­ge men­sen wekt dat veel frus­tra­ties op. Ik wil daar­om het Me­chel­se voor­beeld vol­gen. In Me­che­len heb­ben de po­li­tie en bur­ge­mees­ter Bart So­mers een be­leid ont­wik­keld waar­bij de po­li­tie zich niet meer laat lei­den door de et­ni­ci­teit van een per­soon om hem te con­tro­le­ren of niet. Als Me­che­len dat kan, moet Ant­wer­pen dat ook kun­nen.

De Me­chel­se po­li­tie ver­telt er al­tijd bij waar­om ie­mand wordt ge­con­tro­leerd. Ook dat prin­ci­pe moet in Ant­wer­pen wor­den toe­ge­past. Een agent kan dan bij­voor­beeld zeg­gen dat hij uw iden­ti­teits­kaart wil zien om­dat u een blau­we jas aan heeft en er in de buurt net een dief met een blau­we jas is ge­sig­na­leerd. Dat is een heel an­de­re be­na­de­ring dan te­gen ie­mand zeg­gen: “Geef uw pas eens.”

De Me­chel­se po­li­tie ge­bruikt ook bo­dy­cams, zo­dat agen­ten kun­nen fil­men wat er ge­beurt. Moet Ant­wer­pen dat ook in­voe­ren? Ja, maar on­der de juis­te voor­waar­den en mits de no­di­ge om­ka­de­ring. Dat is niet al­leen in het be­lang van wie wordt ge­filmd, maar ook in het be­lang van de agen­ten zelf. Het is geen za­lig­ma­ken­de op­los­sing, maar ze kan wel een on­der­deel vor­men van een ver­ster­king van het po­li­tie­werk.

De stad is in haar een­tje niet mach­tig ge­noeg om al­le cri­mi­na­li­teit te ban­nen. Neen. De Ant­werp­se bur­ge­mees­ter wil bij­voor­beeld zelf be­slis­sen over te­le­foon­taps, maar dat moet voor ons be­ho­ren tot een ge­rech­te­lijk on­der­zoek. We kie­zen voor een an­de­re aan­pak. Daar­om plei­ten we, bij­voor­beeld voor de be­strij­ding van cri­mi­na­li­teit, voor de op­rich­ting van een on­af­han­ke­lij­ke in­stan­tie van de fe­de­ra­le over­heid, die ge­meen­te­be­stu­ren ad­vies geeft bij het ver­le­nen van ver­gun­nin­gen of sub­si­dies. Mi­nis­ter van Jus­ti­tie en par­tij­ge­noot Koen Geens is be­zig met de voor­be­rei­din­gen. In Ne­der­land be­staat zo­iets al. De drugs­cri­mi­na­li­teit wordt er aan­ge­pakt van­uit de ad­mi­ni­stra­tie. De in­stan­tie die we naar Ne­der­lands voor­beeld wil­len op­rich­ten, zal uit ma­gi­stra­ten be­staan. Zij moe­ten in­for­ma­tie op­vra­gen bij an­de­re in­sti­tu­ten zo­als de Rijks­dienst voor So­ci­a­le Ze­ker­heid en de Staats­vei­lig­heid. Op ba­sis van de in­for­ma­tie die de over­heids­in­stan­tie aan de stad door­geeft, kan het stads­be­stuur be­slis­sen om de ver­gun­ning te le- ve­ren of niet. Zo ont­ne­men we cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­ties een lo­ka­le voe­dings­bo­dem.

U zou ook de ge­meen­schap­pen zelf bij uw be­leid kun­nen be­trek­ken. Dat gaan we doen. En we wil­len er ook meer fi­nan­ci­ë­le mid­de­len voor uit­trek­ken. Or­ga­ni­sa­ties die net­werk­vor­ming tus­sen lo­ka­le spe­lers be­vor­de­ren, bij­voor­beeld tus­sen scho­len, VDAB, OCMW, po­li­tie en par­ket, moe­ten daar meer steun voor krij­gen. Ik denk bij­voor­beeld aan Ark­t­os, een Vlaams ex­per­ti­se­cen­trum voor kin­de­ren en jon­ge­ren van 6 tot 25 jaar. Ark­t­os heeft het pro­ject Con­nect uit de grond ge­stampt, waar­bij in­ter­ven­tie­teams in ac­tie ko­men als school­gaan­de jon­ge­ren groot ri­si­co­ge­drag ver­to­nen en de draag­kracht van de school wordt over­schre­den. Van­daag krijgt Ark­t­os een sub­si­die van de Vlaam­se over­heid die op jaar­ba­sis wordt goed­ge­keurd. De stad moet zo’n or­ga­ni­sa­tie voor een lan­ge­re pe­ri­o­de fi­nan­cie­ren, waar­door Ark­t­os en an­de­re mid­den­veld­or­ga­ni­sa­ties op de lan­ge­re ter­mijn kun­nen wer­ken.

Even iets an­ders: op 10 ok­to­ber staakt de so­ci­a­lis­ti­sche over­heids­vak­bond te­gen het re­ge­rings­be­leid. Voelt u zich als fe­de­raal mi­nis­ter van Werk aan­ge­spro­ken? Neen. Als mi­nis­ter van Werk houd ik mij be­zig met de pri­vé­sec­tor. Ste­ven Van­de­put (N-VA) is mi­nis­ter van Amb­te­na­ren­za­ken en Fran­çois Bel­lot (MR) is als mi­nis­ter ver­ant­woor­de­lijk voor de NMBS. Maar ik vind ook dat er nu geen re­den is om te sta­ken. De so­ci­a­lis­ti­sche vak­bond heeft het bij­voor­beeld over de pri­va­ti­se­ring van de NMBS, om­dat mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën Johan Van Overt­veldt (N-VA) daar­over op de ra­dio heeft ge­spro­ken. Noch­tans heb­ben pre­mier Char­les Mi­chel (MR) en ik ach­ter­af dui­de­lijk ge­zegd dat de NMBS niet zal wor­den ge­pri­va­ti­seerd.

Bart De We­ver vroeg zich in on­ze krant af of vak­bonds­lei­ders Ru­dy De Leeuw en Marc Lee­mans zich­zelf nog se­ri­eus kun­nen ne­men. Het is niet ver­stan­dig om op de man te spe­len. Ru­dy De Leeuw en Marc Lee­mans ver­te­gen­woor­di­gen hun or­ga­ni­sa­ties. Je moet die men­sen dus niet per­soon­lijk aan­val­len.

Als ik u zo be­zig hoor, bent u geen gro­te fan van Bart De We­ver. Is er in Ant­wer­pen een cen­trum­link­se co­a­li­tie in de maak? We voe­ren nog geen co­a­li­tie­ge­sprek­ken in Ant­wer­pen. Ik heb wel al in­te­res­san­te ge­sprek­ken met col­le­ga-po­li­ti­ci ge­had. Maar we zijn nu be­zig met de uit­wer­king van ons ei­gen par­tij­pro­gram­ma. Ik ben wel blij dat u vast­stelt dat we niet de­zelf­de stand­pun­ten heb­ben als N-VA. We wil­len de cri­mi­na­li­teit in Ant­wer­pen ver­la­gen met een even­wich­tig be­leid.

“Bor­ger­hout is niet eens het ge­bied waar de mees­te cri­mi­na­li­teit is. In het dis­trict Ant­wer­pen wa­ren er vo­rig jaar 140 cri­mi­ne­le fei­ten per dui­zend in­wo­ners. In Bor­ger­hout wa­ren dat 59 cri­mi­ne­le fei­ten per dui­zend in­wo­ners.” “Agen­ten die te pas en te on­pas naar een iden­ti­teits­kaart vra­gen, dat wekt veel frus­tra­ties op, ze­ker bij jon­ge men­sen. Ik wil het Me­chel­se voor­beeld vol­gen. Daar laat de po­li­tie zich niet meer lei­den door et­ni­ci­teit om ie­mand te con­tro­le­ren.” “Het hui­di­ge be­stuur heeft de mees­te po­li­tie­kan­to­ren ’s nachts ge­slo­ten. Sinds­dien is het aan­tal mel­din­gen van cri­mi­na­li­teit ge­daald. Be­grij­pe­lijk, als je dat niet meer kunt gaan aan­ge­ven in een kan­toor.”

FOTO PATRICK HATTORI

Kris Pee­ters: “Ik ben blij dat u vast­stelt dat we niet de­zelf­de stand­pun­ten heb­ben als N­VA.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.