Ver­kie­zings­koorts

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Standpunt - Kris Van­mar­se­nil­le Hoofd­re­dac­teur brie­ven@gva.be

Ie­mand die de po­li­tiek niet van na­bij volgt, kan de jong­ste da­gen ook niet meer we­ten wel­ke par­tij tot de op­po­si­tie be­hoort en wel­ke deel uit­maakt van de meer­der­heid van dit land. De ver­kie­zings­koorts woedt zo he­vig in de po­li­tie­ke ran­gen dat el­ke par­tij, el­ke po­li­ti­cus zelfs, een ei­gen koers be­gint te va­ren. Als je be­denkt dat het nog meer dan een jaar duurt voor we nieu­we ge­meen­te­be­stu­ren moe­ten kie­zen en we nog bij­na twee jaar ver­wij­derd zijn van de fe­de­ra­le en re­gi­o­na­le stem­bus­gang, dan hou je je hart vast. Wordt er de vol­gen­de maan­den nog be­stuurd of gaan we cam­pag­ne voe­ren? Dat de tweet van Theo Fran­c­ken ook in re­ge­rings­krin­gen niet en­thou­si­ast ont­haald werd, is be­grij­pe­lijk. Ge­luk­kig hou­den de mees­te po­li­ti­ci niet van dit soort taal­ge­bruik. De pre­mier heeft zijn staats­se­cre­ta­ris op de vin­gers ge­tikt, maar Bart De We­ver ziet geen gra­ten in het gro­ve taal­ge­bruik. Een ech­te lijn krijg je zo niet in de com­mu­ni­ca­tie­stijl van de re­ge­rings­le­den. Die lijn zit al he­le­maal niet in de com­mu­ni­ca­tie over het pen­si­oen­plan. De ver­la­ging van de pen­si­oe­nen voor werk­lo­ze 50-plus­sers is van ta­fel, ver­kon­dig­den Open Vld en CD&V met veel vreug­de. Maar vol­gens N-VA komt de maat­re­gel ze­ker op­nieuw op ta­fel. Jam­bon en De We­ver spre­ken van een ti­me-out, niet van een af­wij­zing. Mi­nis­ter van Pen­si­oe­nen Bac­que­lai­ne weet het al­le­maal zo goed niet meer en de pre­mier be­treurt de be­lab­ber­de com­mu­ni­ca­tie en zegt dat de re­ge­ring dui­de­lij­ke doel­stel­lin­gen heeft. Maar wie is de re­ge­ring nog als al­le par­tij­en iets an­ders wil­len met die pen­si­oe­nen? Aan het eind van de week heeft ie­der­een zich eens flink kun­nen po­si­ti­o­ne­ren, maar de­ze show kan on­mo­ge­lijk echt pro­duc­tief zijn voor het re­ge­rings­werk. Hoe kan uit de­ze spraak­ver­war­ring nog een de­ge­lijk en door ie­der­een ge­dra­gen pen­si­oen­plan ont­staan? In­tus­sen stelt Kris Pee­ters, vi­ce­pre­mier in de fe­de­ra­le re­ge­ring en kan­di­daat-bur­ge­mees­ter in Ant­wer­pen, zijn vei­lig­heids­plan voor de stad voor. Pee­ters, die al­tijd min­zaam heeft ver­kon­digd dat hij in het vol­gen­de Ant­werps be­stuur ‘in het mid­den van het bed wil lig­gen’, maakt in een in­ter­view met de­ze krant brand­hout van het vei­lig­heids­be­leid van bur­ge­mees­ter De We­ver. Om die laat­ste he­le­maal op stang te ja­gen, zegt hij het Me­chel­se po­li­tie­mo­del van Bart So­mers te ver­kie­zen boven dat van Ant­wer­pen. Pee­ters is dus dui­de­lijk een flink eind naar links ge­rold in het Ant­werp­se bed. In­tus­sen zit zijn par­tij wel nog al­tijd in het stads­be­stuur en moet ze nog een jaar ver­der met de N-VA. En ook al breng je Bart De We­ver niet zo ge­mak­ke­lijk van de wijs, echt be­vor­der­lijk voor een ef­fi­ci­ënt be­stuur is dit al­le­maal niet. Het valt te vre­zen dat op al­le be­stuurs­ni­veaus de ef­fi­ci­ën­tie en de een­dracht de ko­men­de maan­den ver­troe­beld zul­len wor­den door ver­kie­zings­koorts, en dat de po­li­ti­ci daar­bij zul­len ver­ge­ten dat hun kie­zers in de eerste plaats een de­ge­lijk be­leid wil­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.