Waar gaat het nu ei­gen­lijk over?

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Interview - (fem)

Moet het pen­si­oen van ie­mand die al­tijd heeft ge­werkt niet ho­ger lig­gen dan dat van ie­mand die meer dan een jaar zon­der job heeft ge­ze­ten? Dat is de cen­tra­le vraag waar de he­le dis­cus­sie om draait. In to­taal zijn er in ons land zo’n 135.000 men­sen van 50 jaar en ou­der die min­stens een jaar werk­loos zijn. Voor­lo­pig hoe­ven zij niets te vre­zen. Maar in­dien N­VA over en­ke­le maan­den toch haar zin krijgt, wordt hun pen­si­oen voort­aan niet meer be­re­kend op ba­sis van hun laat­ste loon, maar val­len ze voor die werk­lo­ze ja­ren te­rug op een mi­ni­mum­pen­si­oen­recht. Dat staat ge­lijk met een loon van 2.000 eu­ro bru­to. Wie 2.000 eu­ro of min­der ver­dient, ver­liest dus he­le­maal niets. Wie meer ver­dient, zal wel een stuk min­der pen­si­oen over­hou­den. Vol­gens sp.a­voor­zit­ter Jo­hn Crom­bez kan dat ver­lies op­lo­pen tot 140 eu­ro per maand, maar dat klopt vol­gens de re­ge­ring langs geen kan­ten. Crom­bez gaat vol­gens pen­si­oen­mi­nis­ter Da­niel Bac­que­lai­ne (MR) daar­bij uit van een loon van 5.000 eu­ro. Hoe­veel zou­den de be­trok­ke­nen dan wel ver­lie­zen? De re­ge­ring geeft daar­over een voor­beeld van een werk­lo­ze van jon­ger dan 50. Want voor die ca­te­go­rie gaan de pen­si­oen­rech­ten van­af één jaar werk­loos­heid wel om­laag. Voor wie een ge­mid­deld loon van zo’n 3.000 eu­ro bru­to ver­dient, be­te­kent dit 13 eu­ro per maand min­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.