Nieu­we maat­re­gel: ho­ge aan­vul­len­de pen­si­oe­nen ex­tra be­last

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Interview - (fem)

Wie van zijn werk­ge­ver een ri­ant aan­vul­lend pen­si­oen krijgt, zal daar straks een ho­ge­re so­li­da­ri­teits­bij­dra­ge op moe­ten be­ta­len. Dat is een van de nieu­we pen­si­oen­maat­re­ge­len waar­voor de fe­de­ra­le re­ge­ring gis­te­ren het licht op groen zet­te. Het gaat wel en­kel om groeps­ver­ze­ke­rin­gen – de zo­ge­naam­de twee­de pen­si­oen­pij­ler – waar­voor 30.000 eu­ro per jaar en meer wordt ge­stort. De taks op die bij­dra­gen ver­dub­belt straks van 1,5 naar 3%. De re­ge­ring keur­de ook een nieu­we re­gel goed die be­paalt dat wie lan­ger dan 45 jaar werkt, dat ook zal voe­len in zijn pen­si­oen. Vol­gens het hui­di­ge sys­teem maakt het niet uit of je nu 45, 46 of 47 jaar hebt ge­werkt. 45 jaar be­te­kent een maxi­maal pen­si­oen. Wie straks een car­ri­è­re van 47 jaar kan voor­leg­gen, zal 133 eu­ro per maand meer krij­gen. Voor 46 jaar is dat 54 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.