Pro­cu­reur des Ko­nings vs. pro­cu­reur­ge­ne­raal: wie doet wat?

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Interview -

Pro­cu­reur-ge­ne­raal (PG): heeft de lei­ding van het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM) bij het hof van be­roep en de ar­beids­recht­bank in Ant­wer­pen. Hij staat aan het hoofd van het par­ket-ge­ne­raal voor het res­sort Ant­wer­pen-Lim­burg. De PG zit ook in het Col­le­ge van pro­cu­reurs-ge­ne­raal. Dat col­le­ge, waar­van Van­den­bru­wae­ne de hui­di­ge voor­zit­ter is, ziet toe op het straf­rech­te­lijk be­leid en op de goe­de wer­king van het OM.

Pro­cu­reur des Ko­nings (PdK): staat aan het hoofd van een ar­ron­dis­se­men­teel par­ket. In het ge­val van Gepts is dat het par­ket Ant­wer­pen, met als af­de­lin­gen Turn­hout, Ant­wer­pen en Me­che­len. In el­ke af­de­ling wordt ze bij­ge­staan door een af­de­lings­pro­cu­reur. Luc Fe­straets in Ant­wer­pen, Do­mi­ni­que Rey­niers in Turn­hout en Mi­cha­ël van Brus­se­len in Me­che­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.