Al­co­hol­vrij bier voor voet­bal­fans

AB InBev lan­ceert nieu­we cam­pag­ne

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Interview -

Pro Le­a­gue­baas Pier­re Fran­çois en AB InBev­top­man Car­los Bri­to heb­ben gis­te­ren een nieu­we cam­pag­ne af­ge­trapt om al­co­hol­vrij bier te pro­mo­ten bij voet­bal­fans.

“We ban­nen de ge­wo­ne Ju­pi­ler ni­ét uit de sta­di­ons”, al­dus Bri­to. “We ge­ven de fans wél een vol­waar­di­ge keu­ze. Zo wil­len we bij­dra­gen aan ver­ant­woord bier­ge­bruik.” Pier­re Fran­çois ziet dat som­mi­ge sup­por­ters nog steeds pro­ble­men heb­ben met al­co­hol. “Ik er­ger me daar wel eens aan”, zegt hij. “Het is toch mo­ge­lijk om ple­zier te ma­ken en te zin­gen zon­der te veel al­co­hol te ge­brui­ken?” “Ook het fi­nan­ci­ë­le speelt mee”, zegt Bri­to. “Con­su­men­ten over­al ter we­reld grij­pen steeds meer naar ge­zon­de­re dran­ken. Wij wil­len die groep men­sen ook be­die­nen. Al­co­hol­vrij bier is een na­tuur­lijk en ge­zond pro­duct.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.