Belg is te to­le­rant voor drin­ken en rij­den

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Drie Over Zeven - PETER DE KEYZER

Af­ge­lo­pen week­end kwa­men twee jon­ge­ren om in het ver­keer. Ze wer­den al­le­bei van de weg ge­maaid door een dron­ken chauf­feur. Als re­ac­tie op de on­ge­val­len pleit Ant­werps gou­ver­neur Ca­thy Berx voor de in­voe­ring van een al­co­hol­slot in de wa­gen. Dat lijkt me een bij­zon­der goed idee. De Belg is im­mers bij­zon­der kop­pig wat be­treft rij­den on­der in­vloed. Het aan­tal do­den in het ver­keer in Bel­gië is veel ho­ger dan in de buur­lan­den. Ze­ker in het week­end loopt het do­den­aan­tal hoog op en in heel wat van die on­ge­luk­ken is er al­co­hol in het spel. Bel­gen zijn veel te to­le­rant voor drin­ken en rij­den. We zien men­sen rond ons in het ca­fé of op res­tau­rant drin­ken en na­dien toch nog in de au­to stap­pen. Zel­den is er ie­mand die hun au­to­sleu­tels af­neemt. In ver­ge­lij­king met lan­den als Ne­der­land, Zwe­den of De­n­e­mar­ken zijn we enorm hard­leers. Daar is het plicht­be­wust­zijn veel gro­ter. In Ne­der­land bij­voor­beeld drinkt de chauf­feur niets. Bij ons ziet de ‘bob’ geen gra­ten in het drin­ken van een glas of twee. We ver­schui­len ons veel te mak­ke­lijk ach­ter on­ze Bour­gon­di­sche aard. Dat die le­vens­stijl ve­le men­sen­le­vens ver­woest, valt niet goed te pra­ten. Ten eerste ligt de li­miet op al­co­hol­ge­bruik ach­ter het stuur met 0.5 pro­mil­le te hoog in Bel­gië. Er zijn lan­den waar dat op 0.2 pro­mil­le ligt en in de Scan­di­na­vi­sche lan­den, Ts­je­chië en Honga­rije han­te­ren ze zelfs een nultolerantie. Ook de pak­kans bij ons is bij­zon­der laag. Om­dat on­ze men­ta­li­teit vol­ko­men scheef zit, heb­ben we nood aan meer ra­di­ca­le maat­re­ge­len. Pi­lo­ten bij­voor­beeld re­ke­nen twaalf uur

from bott­le to thrott­le. Zij mo­gen dus twaalf uur voor de vlucht geen al­co­hol meer nut­ti­gen. Die re­gel wordt niet ge­res­pec­teerd op de Bel­gi­sche weg. We mo­gen dus ge­rust veel stren­ger zijn. Daar­om pleit ik om de al­co­hol­li­miet te la­ten zak­ken tot 0.2 pro­mil­le en meer te con­tro­le­ren of een al­co­hol­slot te ver­plich­ten in de wa­gen. Veel men­sen zul­len dat te streng vin­den of de in­voe­ring be­stem­pe­len als schoon­moe­der­ge­drag. Dat zijn al­licht men­sen die waar­schijn­lijk zich­zelf niet recht in de ogen kun­nen kij­ken en zeg­gen dat ze nog nooit dron­ken ge­re­den heb­ben. Als je niet drinkt ach­ter het stuur, is zo’n al­co­hol­slot maar een klei­ne for­ma­li­teit. Ook van­uit de ho­re­ca gaan er stem­men op om zo’n al­co­hol­slot niet in te voe­ren, maar laat op een avond­je uit een taxi een per­fect al­ter­na­tief zijn om naar huis te ge­ra­ken. Er wordt heel veel ge­spro­ken over drin­ken en rij­den. We heb­ben al ont­zet­tend veel geld ge­ïn­ves­teerd in cam­pag­nes en af­fi­ches, maar die ha­len dui­de­lijk niet veel uit. Dat be­wij­zen de cij­fers van het aan­tal ver­keers­do­den – die blij­ven nog al­tijd veel te hoog. Waar­om zou­den we van een pi­loot vra­gen om nuch­ter te blij­ven en dat zelf niet doen in de wa­gen? Bei­den dra­gen im­mers ook een ver­ant­woor­de­lijk­heid voor an­de­ren – de pi­loot voor zijn pas­sa­giers en de chauf­feur voor an­de­re weg­ge­brui­kers. Al­leen al om te ver­mij­den dat chauf­feurs on­der in­vloed nog on­schul­di­ge slacht­of­fers ma­ken, zou­den we van­af van­daag een veel stren­ger be­leid moe­ten han­te­ren. Voer maar in, dat al­co­hol­slot!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.