Lucht­kwa­li­teit

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Stad - JAN STASSIJNS

Van “breid de LEZ uit” tot “schaf de LEZ af”: de Ant­werp­se lijst­trek­kers ver­tel­den gis­te­ren al in de­ze krant wel­ke con­cre­te voor­stel­len ze heb­ben om de abo­mi­na­be­le lucht­kwa­li­teit in de stad te ver­be­te­ren. Van­daag leg­gen we hun idee­ën voor aan een spe­ci­a­list: Roe­land Sam­son, voor­zit­ter van de de­par­te­ments­raad Bio- in­ge­ni­eurs- we­ten­schap­pen van de Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen. Hij be­na­drukt ook het be­lang van een men­ta­li­teits­wij­zi­ging bij de bur­ger, en maakt daar een fi­nan­ci­ë­le kant­te­ke­ning bij voor het be­leid. “Men­sen zijn eco­lo­gisch via hun por­te­feuil­le. Dat is een drijf­veer waar we niet om­heen kun­nen. En wel­ke be­slis­sin­gen er ook ge­no­men wor­den, ze moe­ten oog heb­ben voor de toe­komst. Duur­zaam den­ken gaat over ve­le ge­ne­ra­ties.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.