Nooit ver­ge­ten

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Stad - PATRICK VAN DE PERRE

Tat­ja­na Scheck, dis­tricts­raads­lid voor sp.a in Ant­wer­pen, wil dat er een her­den­kings­steen komt voor de Jood­se man­nen, vrou­wen en kin­de­ren die in 1942 via de hui­di­ge ste­de­lij­ke ba­sis­school Crea 16 in de Gro­te­hondstraat op Zu­ren­borg naar Auschwitz wer­den ge­de­por­teerd. Nie­mand is te­rug­ge­ko­men. Vrij­wel al­le men­sen die op 28 au­gus­tus van­uit Ant­wer­pen ‘op trans­port’ wer­den ge­zet zijn bij aan­komst met­een ver­gast. Het blijft 75 jaar na da­tum nog al­tijd iets om stil van te wor­den. In dit land zijn we in het ver­le­den nooit echt sterk ge­weest in her­in­ne­rings­edu­ca­tie. In Ie­per is er ge­luk­kig al een tijd­je een prach­tig mu­se­um dat de gru­we­len van de Eerste We­reld­oor­log op een se­re­ne ma­nier be­licht. Met de Dos­sin­ka­zer­ne heb­ben we in Me­che­len een nood­za­ke­lij­ke plek ge­kre­gen waar we voor al­tijd aan de gru­we­len van de Ho­lo­caust zul­len her­in­nerd wor­den. Het be­sef dat we om voor­uit te kij­ken ook on­ze ge­schie­de­nis moe­ten ken­nen, dringt ge­luk­kig bij steeds meer men­sen door. Daar­om is het ini­ti­a­tief van Tat­ja­na Scheck, hoe be­schei­den ook, niet zo­maar een fait di­vers. In een school, waar kin­de­ren met di­ver­se ach­ter­gron­den ge­vormd wor­den, is even stil­staan bij wat er 75 jaar ge­le­den ge­beurd is al­leen maar aan te moe­di­gen. Het lijkt er­op dat het ini­ti­a­tief van Tat­ja­na Scheck over de par­tij­gren­zen heen op steun mag re­ke­nen. En zo hoort het ook. Stil­staan bij de fou­ten en wan­da­den uit het ver­le­den is geen par­tij­po­li­tie­ke aan­ge­le­gen­heid. Het gaat ons al­le­maal aan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.