“Groot­ste hoe­veel­heid is af­kom­stig van het ver­keer”

“Ver­min­der stik­stof­di­oxi­de in be­drij­ven via duur­za­me ener­gie”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad -

Peter Mer­tens zegt dat de stik­stof­di­oxi­de die uit de schoor­ste­nen van be­drij­ven komt naar be­ne­den moet, door om te scha­ke­len op duur­za­me ener­gie. “Stik­stof­di­oxi­de is een ver­bran­dings­gas”, legt Sam­son uit. “De uit­stoot in de ha­ven is niet ge­zond, maar de groot­ste hoe­veel­heid stik­stof­di­oxi­de is af­kom­stig van het ver­keer. Dat heb­ben we ook kun­nen zien met ons Cu­ri­eu­zen­neu­zen­on­der­zoek. De om­scha­ke­ling van die­sel en ben­zi­ne naar elek­tri­sche wa­gens maakt een erg groot ver­schil. De uit­stoot van de in­du­strie valt niet al­tijd on­der de be­voegd­heid van de stad, maar de lo­ka­le over­heid kan wel een rol spe­len door voor­de­len aan te bie­den om stik­stof­di­oxi­de aan te pak­ken in het ver­keer.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.