“OK, maar maak trams en bus­sen dan ook aan­trek­ke­lij­ker”

“Scho­ne­re brand­stof voor open­baar ver­voer”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad -

Kris Pee­ters pleit voor een om­scha­ke­ling van het open­baar ver­voer naar CNG, elek­tri­ci­teit, hy­bri­de en zelfs wa­ter­stof. “Een mi­li­eu­vrien­de­lijk open­baar ver­voer helpt na­tuur­lijk voor een be­te­re lucht­kwa­li­teit”, zegt Sam­son. “Maar cru­ci­aal is de aan­trek­ke­lijk­heid; een per­for­mant open­baar ver­voer. Als het aan­bod, de fre­quen­tie en het com­fort niet deu­gen, gaat een bus op wa­ter­stof geen zo­den aan de dijk bren­gen. De op­ti­ma­li­sa­tie van de tram­ en bus­lij­nen en de aan­slui­tin­gen op bij­voor­beeld de Ant­werp­se Ve­lo’s is pri­o­ri­teit. Dat over­tuigt men­sen om de au­ to te la­ten staat voor het open­baar ver­voer. Daar zijn ook za­ken als com­ bi­pas­sen van be­lang.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.