“Een ak­koord is mo­ge­lijk. Als an­de­ren zich ook he­ren to­nen”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - LUDO VANDEWALLE, FRANK BUYSE

Goed nieuws voor Club Brug­ge: de Vlaam­se re­ge­ring zal gron­den in het noor­den van Brug­ge ont­ei­ge­nen waar­door Club ein­de­lijk zijn nieu­we sta­di­on kan bou­wen. Het ver­ont­rus­ten­de nieuws: bin­nen het ge­bied van 146 ha is 5 ha ei­gen­dom van Ghe­lam­co­baas Paul Ghey­sens. De­zelf­de Ghey­sens die bij zijn plan­nen voor het Eu­ro­sta­di­on voor­al stuit­te op ver­zet van Club­voor­zit­ter Bart Ver­haeg­he.

Bart Ver­haeg­he en Club Brug­ge dro­men van een nieuw sta­di­on aan de Blan­ken­berg­se Steen­weg dat plaats biedt aan 40.000 toe­schou­wers. Kost­prijs: 80 à 100 mil­joen eu­ro. Nu de Vlaam­se Re­ge­ring het GRUP (Af­ba­ke­ning Re­gi­o­naal Ste­de­lijk Ge­bied Brug­ge) prin­ci­pi­eel goed­keur­de, zou Club dus ein­de­lijk aan zijn bouw­plan­nen kun­nen be­gin­nen. Al­leen is er één pro­bleem: 5 ha van de gron­den zijn al in 2011, toen de gron­den wer­den om­ge­zet naar een kmo-zo­ne, ver­wor­ven door Ghe­lam­co baas Paul Ghey­sens (te­vens ster­ke man bij Ant­werp), die er op­slag­plaat­sen wil­de bou­wen. In 2011 dacht Club Brug­ge nog aan een an­de­re lo­ca­tie en was er nog geen spra­ke van een Eu­ro­sta­di­on. Maar de laat­ste twee jaar stuit­te Ghey­sens in zijn plan­nen voor het Eu­ro­sta­di­on in Brus­sel wel al meer­de­re ke­ren op ver­zet van de Bel­gi­sche voet­bal­bond en dan voor­al van vi­ce­voor­zit­ter én Club­voor­zit­ter Bart Ver­haeg­he. Ghey­sens zou zich nu dus kun­nen re­van­che­ren door zich ju­ri­disch te ver­zet­ten te­gen de ont­ei­ge­ning. Het is wel in eerste in­stan­tie de Stad Brug­ge en niet Club Brug­ge die met Paul Ghey­sens een ak­koord over de ont­ei­ge­ning moet vin­den. Als Ghey­sens naar de Raad van Sta­te stapt, kan het tot een ja­ren­lan­ge ju­ri­di­sche pro­ce­du­re ko­men. Waar­door de bouw van het nieu­we sta­di­on mo­ge­lijk weer voor lan­ge tijd wordt uit­ge­steld. Bart Ver­haeg­he liet we­ten per­soon­lijk geen com­men­taar te wil­len ge­ven. De of­fi­ci­ë­le re­ac­tie van Club Brug­ge: “Pas na af­han­de­ling van het dos­sier door de Vlaam­se Re­ge­ring en de Stad Brug­ge, na even­tu­e­le be­roe­pen bij de Raad van Sta­te, kan ef­fec­tief met de bouw van het sta­di­on wor­den ge­start.” En Ghey­sens, die zich door de bouw­plan­nen te la­ten uit­stel­len of zelfs ver­ij­de­len kan re­van­che­ren op Bart Ver­haeg­he, no­toir te­gen­stan­der van zijn Eu­ro­sta­di­on in Brus­sel? “Ik scha­kel hier ego en emo uit”, zegt Paul Ghey­sens. “We moe­ten het dos­sier nog in­kij­ken en na­gaan in hoe­ver­re on­ze be­lan­gen wor­den ge­schaad. We heb­ben daar nu 60 da­gen de tijd voor en zul­len die tijd nut­tig be­ste­den. Ik heb gro­te pro­jec­ten ge­re­a­li­seerd, on­der an­de­re in War­schau. Dat heb ik ge­daan door met ‘he­ren’ ak­koor­den te ma­ken. Mis­schien kan dat in dit dos­sier ook. Als de an­de­ren zich dus ook ‘he­ren’ to­nen.”

FOTO PHOTO NEWS

Club­voor­zit­ter Bart Ver­haeg­he en Ghe­lam­co­baas Paul Ghey­sens.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.