“Ant­wer­pen is fan­tas­tisch”

21­ja­ri­ge re­ve­la­tie Dy­lan Ba­tu­bin­si­ka voelt zich al goed thuis

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - GERT GYSEN

Met vijf zijn ze, de spe­lers van Ant­werp die dit sei­zoen nog geen mi­nuut mis­ten. In dat rij­tje is de naam van Dy­lan Ba­tu­bin­si­ka ­ met ook nog Bo­lat, Arslana­gic, Hai­re­mans en Ha­roun ­ de meest ver­ras­sen­de. De 21­ja­ri­ge Frans­man had voor hij naar Ant­werp kwam al­leen nog maar jeugd­voet­bal ge­speeld, maar vormt nu sa­men met Di­no Arslana­gic een sterk ver­de­di­gings­duo. Wie is die nieu­we rots in de bran­ding? Al vijf jaar op de ra­dar van Bö­lö­ni

Voor ie­der­een in Bel­gië was Dy­lan Ba­tu­bin­si­ka een no­be­le on­be­ken­de toen hij in ju­li bij Ant­werp te­ken­de. Dat wordt ook dui­de­lijk als je zijn naam op Goog­le in­voert. Zelfs van­daag krijgt de zoek­term ‘Dy­lan Ba­tu­bin­si­ka’ slechts 39.200 re­sul­ta­ten. Om te ver­ge­lij­ken: bij ploeg­maats als Jel­le Van Damme (406.000), Si­nan Bo­lat (440.000) en zelfs Alexan­der Cor­ryn (252.000) is dat een veel­voud. Maar des­on­danks staat Dy­lan Ba­tu­bin­si­ka al vijf jaar op de ra­dar van Ant­werp­coach Las­z­lo Bö­lö­ni. “Toen ik hier mijn eerste dag mee­train­de, ver­tel­de de coach me dat hij me vijf jaar ge­le­den met PSG een jeugd­tor­nooi in Qa­tar zag win­nen. Het feit dat ik hem toen ben op­ge­val­len, wil toch zeg­gen dat hij me goed vond (lacht). Het is een eer dat een coach met zo’n pal­ma­res iets in mij ziet. Ik leer enorm veel van hem.” Dat hij bij Ant­werp nog geen en­ke­le mi­nuut mis­te, komt ook voor Ba­tu­bin­si­ka zelf als een ver­ras­sing. “Ik heb het ge­luk dat ik al al­les mocht mee­doen. En dat we goe­de re­sul­ta­ten be­ha­len. Maar het is aan mij om te blij­ven pres­te­ren. Het gaat goed, maar ik kan nog groei­en.” Con­go­le­se roots Het is een mooi rij­tje clubs waar Ant­werp de­ze zo­mer zijn spe­lers ging ha­len. Por­to, Ben­fi­ca, At­lé­ti­co Ma­drid, Wer­der Bre­men, LA Ga­laxy… En Ba­tu­bin­si­ka kwam trans­fer­vrij over van Pa­ris Saint-Ger­main. Bij die club te­ken­de hij in mei 2016 een prof­con­tract, maar zijn pas­sa­ge bij de A-ploeg bleef be­perkt tot een der­tig­tal trai­nin­gen. “Of ik op meer had ge­hoopt? Toen ik dat con­tract te­ken­de, be­sef­te ik dat het moei­lijk zou wor­den om door te bre­ken bij PSG. Er zijn niet zo veel jon­gens uit de aca­de­mie die het tot de eerste ploeg schop­pen. Dat con­tract was voor­al een mooie be­lo­ning voor wat ik ja­ren­lang heb ge­pres­teerd in de jeugd. Of het nog steeds een droom is om daar de eerste ploeg te be­rei­ken? Een droom niet echt, nee. Als de mo­ge­lijk­heid er ooit komt, zal ik na­tuur­lijk niet twij­fe­len. Maar ik zit nu bij Ant­werp. Ik moet re­a­lis­tisch blij­ven, hé.”

Ba­tu­bin­si­ka blijft wel fan van PSG. “Het is de club van m’n hart en ik had het ge­luk om er der­tien jaar te spe­len. Van mijn acht­ste tot vo­rig sei­zoen. Dat pak­ken ze me niet meer af. Ik ga straks ze­ker kij­ken als ze op An­der­lecht spe­len in de Cham­pi­ons Le­a­gue.”

Een ech­te Pa­ri­sien

Ba­tu­bin­si­ka is een ech­te Pa­ri­sien. Maar met zijn Con­go­le­se roots heeft hij nog de keu­ze tus­sen twee na­ti­o­na­le ploe­gen. “Ik speel­de ver­schil­len­de ke­ren voor de U16 van Frank­rijk en scoor­de vo­rig jaar voor Frank­rijk tij­dens het in­ter­na­ti­o­na­le tor­nooi van Tou­lon. Maar Con­go is in­der­daad ook een op­tie. Ik zal die keu­ze ma­ken op het mo­ment dat het no­dig is. Ik heb de vraag nog niet ge­kre­gen. Als ze komt, zal ik daar ze­ker over na­den­ken.” De Cham­pi­ons Le­a­gue-pou­le van An­der­lecht is voor Ba­tu­bin­si­ka een zeer in­te­res­san­te groep. Hij wil al­le thuis­mat­chen van An­der­lecht in het sta­di­on bij­wo­nen, want bij el­ke te­gen­stan­der heeft hij wel min­stens één goe­de vriend spe­len. “Mous­sa Dem­bélé van Cel­tic ken ik al heel mijn le­ven. We maak­ten sa­men de over­stap van ons lo­kaal ploeg­je naar PSG. Bij Bay­ern heb je Kings­ley Co­man met wie ik al­le jeugd­reek­sen door­liep en dan heb je nog PSG, de club waar ik der­tien jaar speel­de en waar met Pre­snel Kim­pem­be een van mijn bes­te vrien­den in de eerste ploeg staat. Ik was met die jon­gens af­ge­lo­pen zo­mer nog op va­kan­tie in Mi­a­mi.

Fan van de Meir

‘De Groen­plaats, de Meir, De Key­ser­lei…’ Dy­lan Ba­tu­bin­si­ka kent het num­mer van ‘de Stran­gers’ niet, maar hij heeft in Ant­wer­pen wel zijn hart ver­lo­ren. “Het cen­trum van de stad is fan­tas­tisch. Het doet me wat aan Pa­rijs den­ken. Met die ge­meng­de be­vol­king, het his­to­ri­sche ka­rak­ter en al die mooie win­kels. Wat mijn fa­vo­rie­te plek­je is? De Meir. Ik ga graag shop­pen, dus daar kom ik re­gel­ma­tig. Weet je wat ik zo leuk vind aan Ant­wer­pen? Je wan­delt door het cen­trum en je ziet men­sen in al­le kleu­ren en hoort al­le ta­len. Ik voel me hier thuis, want ik kom graag on­der de men­sen.” Voor hij bij Ant­werp te­ken­de, ken­de hij de club nog niet, maar de stad wel. “Mijn va­der ver­tel­de me dat hij vroe­ger re­gel­ma­tig naar hier kwam om ju­we­len met dia­man­ten te ko­pen. Hij zegt dat het de moei­te is, dus ga ik ook eens kij­ken wat ik hier kan ko­pen (lacht).”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.