Hoe ont­dek je (een) Mo­rio­ka?

8-stap­pen­plan Het van Waas­land­Be­verenscout Da­ni­ël De­c­ler­ck

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - DA­VID VAN DEN BROECK

Hier kan hij wel even op te­ren, Da­ni­ël De­c­ler­ck. De 71­ja­ri­ge hoofd­scout van Waas­landBe­ve­ren botste zo’n an­der­half jaar ge­le­den op de to­taal on­be­ken­de Ryo­ta Mo­rio­ka. In­tus­sen is de 26­ja­ri­ge Ja­pan­ner, over­ge­ko­men voor een scha­me­le 275.000 eu­ro, mil­joe­nen waard. Een hu­za­ren­stuk­je de­ze trans­fer, maar hoe ont­dek je zo’n spe­ler?

1 Ga niet op ma­ke­laars af, ga scou­ten

“Voor een be­ken­de spe­ler 7 mil­joen eu­ro neer­tel­len is mak­ke­lijk. Maar ie­mand als Mo­rio­ka ont­dek­ken en bin­nen­ha­len, dat ge­beurt zel­den. Bij ons kan dat nog, om­dat ik van het be­stuur ver­trou­wen krijg. Maar veel an­de­re Bel­gi­sche clubs on­der­schat­ten het be­lang van scou­ting en wer­ken lie­ver met ma­ke­laars. Dat is noch­tans veel min­der be­trouw­baar. En niets zo frus­tre­rend als van ’s och­tends tot ’s avonds spe­lers be­kij­ken – tot er­ger­nis van je vrouw (grijnst) – en dan je ver­slag­jes in de vuil­bak zien ver­dwij­nen.”

2 Be­perk je niet tot Ne­der­land en Frank­rijk

“Ik woon dicht te­gen de Fran­se grens, dus die markt ken ik zeer goed. Zo heb ik, als hoofd­scout van Zul­te Wa­re­gem, Mbaye Leye in de Li­gue 2 op­ge­pikt. Maar je moet ver­der kij­ken dan Frank­rijk en Ne­der­land. Om spe­ci­fie­ke spe­lers te scou­ten, trok ik de voor­bije twee jaar naar Slo­ve­nië, Kro­a­tië, Schot­land, De­n­e­mar­ken, Noor­we­gen en eind fe­bru­a­ri 2016 ge­luk­kig naar Po­len, naar Gor­nik Za­brze. Voor een cen­tra­le ver­de­di­ger, niet voor Mo­rio­ka. (glim­lacht) Van hem had ik nog nooit ge­hoord.”

3 Fo­cus niet te veel op één spe­ler

“Het is niet om­dat je één spe­ler scout, dat je de an­de­re 21 uit het oog moet ver­lie­zen. Maar het werd me mak­ke­lijk ge­maakt. Die ver­de­di­ger kon niet uit­voet­bal­len, na een kwar­tier had ik ge­noeg ge­zien. Maar bij de be­zoe­kers speel­de een Ja­pan­ner en die viel me met­een op. Voor­al zijn bal­be­han­de­ling, met bei­de voe­ten, maar ook zijn snel­heid van uit­voe­bij ring en vis­ta. Zo’n ty­pe spe­ler is soms lui, maar neen: hij werk­te kei­hard. Po­si­ti­o­neel was er nog werk aan, maar wat ik die avond op ho­tel in­tik­te, was bij­na uit­slui­tend po­si­tief.”

4 Over­tuig de ba­zen met beel­den

“De eerste re­ac­tie op de club: Een Ja­pan­ner, vent!? Met Jans was dat ook zo: Een Luxem­bur­ger!? Maar ie­der­een – de voor­zit­ter, spor­tief ma­na­ger, noem maar op – was met­een over­tuigd na het be­kij­ken van de beel­den. Op Wy­scout, hè, de meest­ge­bruik­te scou­ting­site. Want op You Tu­be word je in een rich­ting ge­duwd, met com­pi­la­ties die soms ook licht­jes ver­sneld zijn. In april 2016 ben ik Mo­rio­ka op­nieuw gaan be­kij­ken, op Lech Po­z­nan maak­te hij toen de win­ning goal. De voor­zit­ter nam dan con­tact op met Slask Wro­c­law. Maar bleek dat ze 900.000 eu­ro vroe­gen. Tja, dan stopt het.”

5 Ver­lies nie­mand uit het oog

“We huur­den op­nieuw Sie­be Schrij­vers, maar een jaar la­ter had­den we weer een op­vol­ger no­dig. Hup, ik in mei 2017 weer naar Po­len – ui­ter­aard had ik hem in mijn da­ta­ba­se op­ge­sla­gen en op­ge­volgd. Wro­c­law te­gen Ruch Chor­zow: 6-0, twee goals en een as­sist van Mo­rio­ka. Ter­wijl hij in steun speel­de van een spits die qua loop­lij­nen niet al te ver­stan­dig was. Ik ver­wit­tig­de met­een de voor­zit­ter dat het goed zat en dat ik in ac­tie zou schie­ten.”

6 Test de spe­ler in een per­soon­lijk on­der­houd

“Voor­af had ik zijn en­tou­ra­ge ge­beld en een af­spraak ge­re­geld. Zo kon ik hem ’s avonds laat in de lob­by van mijn ho­tel ont­van­gen, bij een kof­fie en een fruit­sap. (glim­lacht) Zo’n per­soon­lijk ge­sprek is ide­aal, dan kan ik met­een de ta­len­ken­nis tes­ten. Zeer be­lang­rijk. Twee jaar ge­le­den had ik een on­der­houd met een an­de­re spe­ler uit Po­len en toen moest zijn ma­na­ger el­ke vraag ver­ta­len. Ik zei: Sor­ry, hij is een heel goeie spe­ler, maar dit heeft geen zin. Hij te­ken­de een an­de­re Bel­gi­sche club, maar een half jaar la­ter was hij al weg. Aan­pas­sings­pro­ble­men. Ge­luk­kig viel Mo­rio­ka’s En­gels nog goed mee. Wie weet had­den we hem an­ders niet ge­haald.”

7 Win zo veel mo­ge­lijk in­fo in

“Een uur en een kwar­tier heb­ben we ge­spro­ken. Het was heel ge­zel­lig, maar op zo’n mo­ment speel ik na­tuur­lijk ook de­tec­ti­ve. Waar ben je be­gin­nen voet­bal­len? Hoe ben je in Po­len be­land? Ben je ge­huwd? Hij zei dat zijn vrouw in ver­wach­ting was, maar ik zei met­een: Dat re­ge­len we wel, de coach heeft daar be­grip voor – ja, ik wist al dat het Cle­ment zou wor­den. (grijnst) Uit het ge­sprek bleek ook dat de na­ti­o­na­le ploeg zeer ge­voe­lig lag – ze had­den hem ge­zegd dat hij meer du­els moest win­nen om er­bij te zijn. Daar speel­de ik gre­tig op in: Je wil du­els? Dan is Bel­gië ide­aal!”

8 Troef de con­cur­ren­tie af

“Dan is het kwes­tie van snel door te druk­ken, want de con­cur­ren­tie zit niet stil. Le­gia War­schau wil­de hem ook, dus nam on­ze voor­zit­ter met­een con­tact op met Wro­c­law. Bleek dat hij nu weg kon voor 275.000 eu­ro. Een peu­len­schil voor zo’n spe­ler, maar zijn club had drin­gend geld no­dig. De rest is ge­schie­de­nis, in­tus­sen is hij mil­joe­nen waard. Zo zie je maar: dat beet­je geld dat je in­ves­teert in een goeie scou­ting is niets in ver­ge­lij­king met wat je er kan uit­ha­len. Een bo­nus moe­ten ze mij niet ge­ven, ik ben al blij met de com­pli­men­ten. Al­leen jam­mer dat ik Mo­rio­ka am­per nog zie spe­len. Ik ben al op zoek naar de nieu­we Mo­rio­ka.”

FOTO CAR­LO COPPEJANS De­c­ler­ck en Mo­rio­ka. “Ge­luk­kig viel Mo­rio­ka’s En­gels goed mee. Wie weet had­den we hem an­ders niet ge­haald.” Da­ni­ël De­c­ler­ck, hoofd­scout Waas­landBe­ve­ren

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.