21,7% haalt geen di­plo­ma se­cun­dair

Stad Antwerpen ruim bo­ven pro­vin­ci­aal ge­mid­del­de

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Stadskrant - JAN STASSIJNS

21,7% van de jon­ge­ren die in de stad Antwerpen in het school­jaar 2014-2015 het se­cun­dair on­der­wijs ver­lie­ten, deed dat zon­der di­plo­ma. Het per­cen­ta­ge zit de af­ge­lo­pen vijf jaar wel in da­len­de lijn. Dat blijkt uit cij­fers die de pro­vin­cie Antwerpen ver­za­mel­de. Het pro­vin­ci­aal ge­mid­del­de ligt op 13,5% vroeg­tij­di­ge school­ver­la­ters.

In de pro­vin­cie Antwerpen ver­laat 13,5% van de jon­ge­ren de school­ban­ken zon­der di­plo­ma. Antwerpen zit zo bo­ven het Vlaam­se ge­mid­del­de van 11%. De pro­vin­cie is, na het Brus­sels Hoofd­ste­de­lijk Ge­west, zelfs de slecht­ste leer­ling van de klas.

Vroeg­tij­di­ge school­ver­la­ters zijn jon­ge­ren die zon­der eni­ge kwa­li­fi­ca­tie uit het se­cun­dair on­der­wijs ver­trek­ken. De pro­vin­cie Antwerpen doet het met 13,5% vroeg­tij­di­ge school­ver­la­ters be­ter dan het Brus­sels Hoofd­ste­de­lijk Ge­west (15,2%), maar zit ruim 2% bo­ven het Vlaam­se ge­mid­del­de (11%).

Jon­ge­ren die de school­ban­ken ver­la­ten zon­der di­plo­ma ko­men snel­ler in de werk­loos­heid te­recht of moe­ten het stel­len met een laag­be­taal­de job met wei­nig per­spec­tief.

Prijs­kaart­je van 264 mil­joen

Daar hangt ook een ste­vig prijs­kaart­je aan vast, want de jon­ge­ren die in het school­jaar 2014-2015 zon­der di­plo­ma uit­stroom­den, ver­te­gen­woor­di­gen maat­schap­pe­lij­ke kos­ten van zo’n 264 mil­joen eu­ro. “Wan­neer er meer jon­ge­ren on­ge­kwa­li­fi­ceerd uit­stro­men, be­te­kent dat ho­ge­re werk­loos­heid­s­en ge­zond­heids­uit­ga­ven, een la­ge­re eco­no­mi­sche groei en ho­ge­re vei­lig­heids­uit­ga­ven en ge­rech­te­lij­ke kos­ten”, zegt so­ci­o­loog-pro­fes­sor Marc Swyn­ge­douw (KU Leu­ven), die op vraag van het Ant­werp­se pro­vin­cie­be­stuur de maat­schap­pe­lij­ke ge­vol­gen van school­uit­val in kaart heeft ge­bracht. “Er zijn meer­de­re stu­dies en de cij­fers lo­pen sterk uit­een, van zo’n 100.000 tot 1,1 mil­joen eu­ro. Dat be­te­kent dus min­stens maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche kos­ten van 264 mil­joen eu­ro.”

Het is moei­lijk om een een­zij­di­ge ver­kla­ring te vin­den voor het aan­tal vroeg­tij­di­ge school­ver­la­ters. Vol­gens Swyn­ge­douw is het een ge­cu­mu­leer­de pro­ble­ma­tiek. “Het is een com­bi­na­tie van kans­ar­moe­de­ken­mer­ken, zo­als het op­lei­dings­ni­veau van de ou­ders”, zegt Swyn­ge­douw. “Maar ook de buurt waar de leer­ling woont en de taal die hij of zij thuis spreekt.”

Pro­bleem op school­ni­veau

Uit de ana­ly­se van Swyn­ge­douw kwa­men ook en­ke­le op­val­len­de con­clu­sies. Tra­di­ti­o­neel wordt aan­ge­no­men dat het vroeg­tij­dig school­ver­la­ten voor­al een pro­bleem is van de ste­den. Ook als er naar de ver­schil­len­de op­lei­din­gen ge­ke­ken wordt, is het al­ge­me­ne beeld min­der zwart-wit dan ver­wacht. Er is veel school­uit­val in be­roeps- en tech­ni­sche rich­tin­gen, maar er zijn even­goed ASO-scho­len die erg slecht sco­ren. “Noch re­gio, noch ty­pe op­lei­ding is door­slag­ge­vend”, zegt In­ga Ver­haert. "Er zijn be­hoor­lijk wat klei­ne­re ge­meen­ten die een aan­zien­lij­ke hoe­veel­heid vroeg­tij­di­ge school­ver­la­ters tel­len. Het is ook geen ex­clu­sief pro­bleem voor jon­ge­ren van al­loch­to­ne af­komst, want er zijn scho­len waar het me­ren­deel uit al­loch­to­ne jon­ge­ren be­staan die wel goed sco­ren. Het pro­bleem si­tu­eert zich dus op school­ni­veau.”

Ac­tie­plan

Het Ant­werp­se pro­vin­cie­be­stuur neemt daar­om ac­tie en biedt sa­men met het Net­werk Sa­men Te­gen School­uit­val een be­leid aan rond on­der meer spij­be­len en jon­ge­ren met ver­hoog­de kwets­baar­heid. “Sa­men met het on­der­wijs, de lo­ka­le over­he­den en de wel­zijns­sec­tor wil­len we vroeg­tij­dig school­ver­la­ten te­rug­drin­gen”, zegt Ver­haert. “Dat doen we met ac­ties op maat van de ge­meen­ten. Zo kun­nen de lo­ka­le be­stu­ren bij ons te­recht voor een de­tail­te­ke­ning van de ge­meen­te waar­op de uit­da­gin­gen dui­de­lijk te zien zijn. We bie­den on­der­steu­ning bij het stel­len van pri­o­ri­tei­ten en het re­a­li­se­ren van een net­werk en hel­pen bij het op­ma­ken van lo­ka­le af­spra­ken met be­trek­king tot spij­be­len en kleu­ter­par­ti­ci­pa­tie. Niets doen is geen op­tie. De jon­ge­ren én de sa­men­le­ving be­ta­len een té ho­ge prijs voor de uit­val. Elk be­leids­ni­veau moet zijn ver­ant­woor­de­lijk­heid op­ne­men.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.