36.561 chauf­feurs te snel bij flits­ma­ra­thon

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

On­danks al­le waar­schu­win­gen zijn 36.561 be­stuur­ders be­trapt op te snel rij­den tij­dens de flits­ma­ra­thon. Bij­na drie op de hon­derd chauf­feurs re­den te snel. De po­li­tie schrikt van die cij­fers. Agen­ten con­tro­leer­den in 151 po­li­tie­zo­nes, een re­cord. Bij 107 be­stuur­ders is het rij­be­wijs on­mid­del­lijk in­ge­trok­ken. Wie te snel rijdt, krijgt een boe­te van 53 eu­ro of meer, af­han­ke­lijk van de over­tre­ding. Al­le boe­tes sa­men bren­gen dus min­stens 1,9 mil­joen eu­ro op. “Het aan­tal do­den op de weg kent een da­len­de trend, maar daar mo­gen hier we geen vre­de mee ne­men”, zegt Koen Ri­cour, di­rec­teur van de fe­de­ra­le weg­po­li­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.