Laat­ste am­nes­tie voor 100.000 il­le­ga­le wa­pens

Nieu­we wa­pen­wet ver­biedt ook ver­koop la­ders zon­der vergunning

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News - FARID EL MABROUK

Wie een wa­pen be­zit en daar­voor geen vergunning heeft, kan dat straks re­gu­la­ri­se­ren. De mi­nis­ter­raad be­slist van­daag om een nieu­we en laat­ste am­nes­tie­pe­ri­o­de in te voe­ren om il­le­ga­le wa­pens wit te was­sen. Voort­aan zal ook nie­mand nog zon­der een vergunning la­ders kun­nen ko­pen.

Hoe­veel il­le­ga­le wa­pens er pre­cies in ons land cir­cu­le­ren, weet nie­mand. Dat het er min­stens 100.000 zijn, blijkt uit het aan­tal wa­pens dat vroe­ger in het Cen­traal Wa­pen­re­gis­ter stond in­ge­schre­ven, maar in 2006, toen de wa­pen­wet werd ver­strengd, niet werd aan­ge­ge­ven. Maar dat zijn dus de il­le­ga­le wa­pens waar­van men het be­staan kent. Het

dark num­ber, het aan­tal dat niet is be­kend, is wel­licht ook groot.

Twee­de kans

Om een be­ter zicht te krij­gen op het aan­tal, maar ook om ons land ge­woon een stuk vei­li­ger te ma­ken, schrijft mi­nis­ter van Jus­ti­tie Koen Geens (CD&V) nu een nieu­we re­gu­la­ri­sa­tie­pro­ce­du­re uit. Toen de wa­pen­wet na de moord­par­tij van Hans Van Them­sche in Antwerpen werd ver­strengd , liep er ook al een am­nes­tie­pe­ri­o­de. Toen wer­den zo’n 200.000 wa­pens ver­gund, in­ge­le­verd of ge­woon ver­nie­tigd. Wie dat toen niet deed, krijgt nu dus een twee- de kans. Hij voert zo een pas­sa­ge uit het re­geer­ak­koord uit. Van­af het voor­jaar 2018 kun­nen wa­pen­be­zit­ters bij de pro­vin­cie een vergunning aan­vra­gen. Wie een wa­pen ge­woon wil in­le­ve­ren of wil la­ten neu­tra­li­se­ren, moet daar­voor bij de po­li­tie zijn. “We gaan ver­der de strijd aan te­gen ter­ro­ris­me en ha­len wa­pens zo veel mo­ge­lijk uit het il­le­ga­le cir­cuit. Een nieu­we, en laat­ste, re­gu­la­ri­sa­tie­pe­ri­o­de biedt meer trans­pa­ran­tie over de aan­we­zig­heid van ver­gun­nings­plich­ti­ge wa­pens”, zegt mi­nis­ter Geens.

Slech­te re­pu­ta­tie

Bel­gië heeft de re­pu­ta­tie een draai­schijf te zijn in de in­ter­na­ti­o­na­le wa­pen­han­del. Dat is niet de re­den om de­ze am­nes­tie in te voe­ren, maar in­dien ons land daar­door van zijn re­pu­ta­tie af­ge­raakt, is dat mooi mee­ge­no­men, klinkt het bij in­si­ders. Hoe dan ook zul­len de­ze keer geen 200.000 wa­pens wor­den ge­re­gi­streerd. “Het zal klein­scha­li­ger zijn”, zegt Nils Du­quet van het Vlaams Vre­des­in­sti­tuut.

Dat nie­mand straks nog zon­der vergunning la­ders zal kun­nen ko­pen, ka­dert ook heel dui­de­lijk in de strijd te­gen ter­ro­ris­me. Voor mu­ni­tie is wel een vergunning no­dig, maar voor la­ders niet. Een dui­de­lijk hi­aat in de wet­ge­ving. De ge­broe­ders El Ba­chra­oui, die ach­ter de aan­sla­gen in Brus­sel za­ten, lie­ten zich bij­voor­beeld be­voor­ra­den met la­ders die vrij te ver­krij­gen wa­ren.

Las Ve­g­as

“Ja­gers die snel veel ko­gels no­dig heb­ben om hun prooi neer te leg­gen, ne­men al­tijd veel vol­le la­ders mee. Maar er zijn ook men­sen met min­der goe­de be­doe­lin­gen”, zegt een ex­pert op het ka­bi­net Jus­ti­tie. Schut­ters zo­als Step­hen Pad­dock had in Las Ve­g­as hoogst­waar­schijn­lijk ook een reeks vol­le la­ders bij. Voort­aan zal er dus ook voor zo’n la­der een vergunning no­dig zijn. En die geldt al­leen voor het wa­pen waar­voor je al een vergunning hebt. De wets­wij­zi­ging komt er on­der meer op vraag van fe­de­raal pro­cu­reur Fré­dé­ric Van Leeuw. Hij drong er­op aan in de par­le­men­tai­re on­der­zoeks­com­mis­sie die de aan­sla­gen in Za­ven­tem en Maal­beek on­der de loep neemt.

KOEN GEENS (CD&V) Mi­nis­ter van Jus­ti­tie “We gaan ver­der de strijd aan te­gen het ter­ro­ris­me en ha­len wa­pens zo veel mo­ge­lijk uit het il­le­ga­le cir­cuit.”

FOTO PHOTO NEWS

Dat voort­aan ook voor ko­gel­la­ders een vergunning no­dig is, is een ge­volg van de aan­sla­gen van 22 maart.

FOTO EPA­EFE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.