“Zon­ne­pa­ne­len Ikea zijn ge­wel­dig nieuws voor sec­tor”

Ant­werp­se be­drij­ven vin­den prij­zen Zweed­se con­cur­rent ook niet spec­ta­cu­lair laag

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News - DIRK HENDRIKX

De prij­zen die Ikea vraagt voor zon­ne­pa­ne­len zijn re­de­lijk scherp, maar ze­ker niet over­dre­ven laag, zo zeg­gen ex­per­ten. “En het kan nog goed­ko­per”, zegt een con­cur­rent uit de pro­vin­cie.

In vijf an­de­re lan­den doet de Zweed­se gi­gant het al lan­ger, bij ons pas sinds gis­te­ren: zon­ne­pa­ne­len ver­ko­pen. Het is eens wat an­ders dan thuis in el­kaar te knut­se­len meu­be­len. Voor­lo­pig kunt u de pa­ne­len al­leen on­li­ne ko­pen, van­af ja­nu­a­ri kan dat ook in de win­kels.

De klant hoeft de pa­ne­len niet zelf te ver­sle­pen en te in­stal­le­ren. Ikea fun­geert als een soort van tus­sen­per­soon voor So­lar­cen­tu­ry, het groot­ste be­drijf voor zon­ne­pa­ne­len in Groot-Brit­tan­nië. Van zo­dra je via Ikea be­stelt, zor­gen zij voor de ver­de­re af­han­de­ling. Tot en met de ser­vi­ce ach­ter­af en de ga­ran­ties (op 90% van het be­loof­de ren­de­ment, ma­te­ri­aal en in­stal­la­tie).

Ikea wil we­reld­wijd de groot­ste wor­den in zon­ne­pa­ne­len. De ex­tra dienst moet meer klan­ten naar de win­kels en web­si­tes lok­ken in tij­den van toe­ne­men­de con­cur­ren­tie door e-com­mer­ce. Ikea wil van­af 2018 ook on­li­ne be­stel­de meu­be­len aan huis le­ve­ren.

Geen prijs­bre­ker

Met zijn ta­rie­ven voor zon­ne­pa­ne­len be­weert Ikea 6% tot 10% on­der het markt­ge­mid­del­de te zit­ten. Voor een pak­ket van twaalf pa­ne­len vraagt het 4.370 eu­ro zon­der btw.

“Dat is in­der­daad on­der het ge­mid­del­de, maar ze zijn geen prijs­bre­ker. Er zijn nog goed­ko­pe­re aan­bie­din­gen”, zegt di­rec­teur Bram Clae­ys van de Vlaam­se sec­tor­or­ga­ni­sa­tie voor duur­za­me ener­gie ODE. Alex Polf­liet van het ad­vies­bu­reau Ze­ro Emis­si­ons So­lu­ti­ons valt hem bij: “Ikea zit goed met zijn prij­zen, maar het is niet om van ach­ter­over te val­len.”

De fir­ma KTI-WTI uit Zand­ho­ven, goed voor 3.000 in­stal­la­ties dit jaar, coun­tert on­mid­del­lijk: “Voor zo’n pak­ket be­taal je bij ons maar 3.566 eu­ro. En we heb­ben el­ke dag zes on­der­houds­tech­nie­kers op de baan voor de na­zorg”, zegt zaak­voer­der Pa­trik Oorts.

Ex­tra groei­stoot

Markt­lei­der in Vlaan­de­ren is de Kem­pen­se fir­ma IZEN uit Lil­le, goed voor 4.000 in­stal­la­ties per jaar. Een prijs­ver­ge­lij­king doen ze lie­ver niet. “Maar de stap van Ikea is ge­wel­dig goed nieuws voor de sec­tor”, zegt sa­les ma­na­ger Pie­ter Cal­le­baut. “Het be­wijst dat zon­ne­pa­ne­len zo­als meu­be­len zijn ge­wor­den: ze ho­ren bij elk huis.”

“Het is een stan­daard­pro­duct ge­wor­den”, be­aamt Alex Polf­liet. “Dit kan nog een ex­tra groei­stoot ge­ven aan de markt. Die heeft een ge­wel­di­ge in­zin­king ge­kend na het schrap­pen van de sub­si­dies, maar is in­tus­sen weer fors aan het groei­en. De zon­ne­pa­ne­len wor­den ook als­maar per­for­man­ter. De te­rug­ver­dien­tijd is ze­ven tot acht jaar. Daar­na heb je gra­tis stroom voor nog 20 jaar en meer. Als het even kan, moet je het dus ge­woon doen.”

PIE­TER CAL­LE­BAUT Fir­ma IZEN uit Lil­le “Dit toont aan dat zon­ne­pa­ne­len zo­als meu­be­len zijn ge­wor­den: ze ho­ren ge­woon bij elk huis.”

FOTO JOHAN EYCKENS

Een ar­bei­der plaatst zon­ne­pa­ne­len op het dak van een wo­ning. Het is ui­ter­aard niet de be­doe­ling dat u die van Ikea zelf mon­teert.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.